اسنادى درباره اختلافات سياسى در رهبرى حزب کمونيست کارگرى ايران


 
 * نامه حميد تقوائى به اعضاي حزب درباره اسناد اختلافات درونى حزب

 * نامه حميد تقوائى به اعضاى حزب درباره برگزارى کنگره مستقيم اعضا و کادرها  در روزهاى ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۴


 جديد:  

ديپلماسى تصرف قدرت سياسى

روايت تازه اى از داستان کهنه "هنوز نوبت کمونيستها فرا نرسيده"

سمينار حميد تقوايى در نقد نظرات کورش مدرسى - بخش اول

اسناد کتبى

اسناد شفاهى

 

*  بحث رهبرى

 

* بحث نافرمانى مدنى

   و تامين رهبرى حزب در کوتاه مدت

 

* مباحثى درباره

  حزب و سرنگونى جمهورى اسلامى

 

* نوار جلسه دفتر سياسى درباره مباحث مربوط

   به حزب و سرنگونى جمهورى اسلامى :

  بخش اول     -     بخش دوم

 

* بحث  شورا

-------------------------

منتخبى از مطالب پس از علنى شدن اسناد فوق در ميان کادرهاى حزب

 

* بيانيه ضد کمونيستى ۲۱ نفر و مجموعه اى مطالب در نقد آن

 

 

 

*  حزب و انقلاب -    سمينار حميد تقوائي - ۵ نوامبر ۲۰۰۳ - لندن

 (۱)  -  (۲)  -  (۳) 

 

* استراتژى تصرف قدرت سياسى  -    سمينار حميد تقوائى

   ۲۰ مه ۲۰۰۴  -    (۱)  -  (۲)  -  (۳)  -  (۴)  -  (۵)

   ۲۶ مه ۲۰۰۴  -    (۱)  -  (۲)  -  (۳)


سمينارهاى مرکزى درباره اختلافات درون حزب

 

کورش مدرسى ، ۱۷ ژوئيه ۲۰۰۴ - (۱)  -  (۲)

کورش مدرسى ، ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۴ - (۱)  -  (۲)

 

حميد تقوائى، ۲۱ ژوئيه ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

حميد تقوائى، ۲۲ ژوئيه ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

 

على جوادى، ۲۳ ژوئيه ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

 

آذر ماجدى، ۲۶ ژوئيه ۲۰۰۴  -   (۱)

 

کورش مدرسى، ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

 

فاتح بهرامى، ۳ اوت ۲۰۰۴  -   (۱)  -  (۲)

 

کورش مدرسى، ۵ اوت ۲۰۰۴ -  (۱)  -  (۲)  -  (۳)

 

حميد تقوائي، ۶ اوت ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

 

کورش مدرسى، ۷ اوت ۲۰۰۴ -  (۱)

 

اصغر کريمى، ۹ اوت ۲۰۰۴ -  (۱) - (۲) - (۳)

 

حميد تقوائى، ۱۳ اوت ۲۰۰۴ -  (۱)  -  (۲)

 

مصطفى صابر، ۱۸ اوت ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

 

سياوش دانشور، ۱۹ اوت ۲۰۰۴  -  (۱)  -  (۲)

 

کورش مدرسى، ۲۲ اوت ۲۰۰۴ -  (۱)  -  (۲)

 

حميد تقوائى، ۲۳ اوت ۲۰۰۴  -   (۱)

 

حميد تقوائى، ۲۴ اوت ۲۰۰۴   -  (۱)