از: حميد تقوائى

به: اعضا و کادرهاى حزب

موضوع: تشکيل کنگره مستقيم اعضا و کادرها

تاريخ: ٢٢ اوت ٢٠٠٤

فراخوان برگزارى کنگره پنچم

رفقاى عزيز

کنگره پنجم حزب در تاريخ ١٨ و ١٩ سپتامبر در آلمان برگزار خواهد شد. اين يک کنگره ويژه است که با هدف پاسخگوئى به وضعيت خاص و نامتعارفى که اختلاف نظرات درون حزب بوجود آورده است تشکيل ميشود. يک ويژگى اين کنگره در اينست که همه اعضا و کادرهاى حزب با حق راى ميتوانند در آن شرکت کنند. بعبارت ديگر اين کنگره نمايندگان نيست، کنگره مستقيم خود اعضاست. و بى واسطه و مستقيما آرا و نظرات اعضا و کادرهاى حزب را نمايندگى ميکند.

ويژگى ديگر کنگره در نحوه فراخواندن آنست. کنگره ٥ بوسيله من بعنوان ليدر حزب و با اتکا به نظر اکثريت کادرها و اعضاى حزب فراخوانده ميشود. کنگره با پاسخ مثبت اکثريت اعضا و کادرهاى حزب به اين فراخوان قانونيت پيدا خواهد کرد. در شرايط متعارف کنگره را کميته مرکزى فرا ميخواند اما در حالتى که عليرغم خواست اکثريت کادرها و اعضاى حزب کميته مرکزى تمايل به برگزارى کنگره ندارد بايد نظر اکثريت کادرها و اعضا اعمال شود. اين يک اصل پايه اى هر حزب و سازمانى با رهبرى انتخابى است و دليل آنهم روشن است: رهبرى که اکثريت حزب را پشت سر خود ندارد بطور اصولى نبايد و عملا نميتواند رهبرى کند. برسميت نشناختن حق اکثريت اعضا براى فراخواندن کنگره نه تنها ناقض اصل تبعيت اقليت از اکثريت است و راه را براى رشد بوروکراسى و سوء استفاده از ماشين حزبى براى سلطه بر اعضا باز ميگذارد بلکه از لحاظ عملى نيز حزب را در بحران و انفعال فرو ميبرد. خوشبختانه حزب ما هنوز در چنين شرايطى قرار ندارد اما براى آنکه به اين وضعيت دچار نشويم برگزارى فورى کنگره حياتى است.

کنگره ٥ وظيفه دارد بحثها و اختلاف نظرات موجود را از نظر سياسى و تشکيلاتى به سرانجام برساند و حزب را حول قطعنامه و سياستهاى مصوب خود متحد و منسجم کند. اين تنها راه برون رفت حزب از شرايط نامتعارف حاضر است. من از همه رفقا ميخواهم که در اين کنگره ويژه که نقش حياتى در سرنوشت حزب خواهد داشت شرکت کنند.

زنده باد حزب

به اميد ديدار در گنگره ٥

حميد تقوائى

٢٢ اوت ٠٤