بيانيه ضد کمونيستى ۲۱ نفر و مطالبى در نقد آن


 
* بيانيه بيست و يک نفر از اعضاي کميته مرکزي

 

* پاراگراف آخر!   مصطفي صابر

* بيانيه ٢١ نفر بيانيه جنگ سردى عليه حزب   شهلا دانشفر

* بيانيه اى براى انشعاب و جدايى   مينا احدي

* مى خواهند حزب جديدشان را در پلنوم اعلام کنند  کيوان جاويد

* دارند تشريف ميبرند!   علي جوادي

* در چارچوب همين حزب بمانيد نادر بکتاش 

* اگر حميد تقوايى هم کوتاه بيايد، ما کوتاه نخواهيم آمد     پروين کابلی

* عليه بيانيه ٢١ نفر    سياوش مدرسى

* سندى تازه براى آرشيوى کهنه  (در باره بيانيه ٢١ عضو کميته مرکزى)    محسن ابراهيمى

* بلوک ٢١ نفره به کجا ميرود     محمد آسنگران

* عليه بيانيه جنگ سردى ٢١ نفر  سياوش دانشور

* چند کلمه با رفقايى که بيانيه را امضا کردند علي فرهنگ

* بيانيه برون رفت از حزب کمونيست کارگرى  آذر ماجدي

* درمورد بيانيه ٢١ نفر از اعضاى کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران اصغر کريمي

* در مورد بيانيه ٢١ نفر  نسرين رمضانعلي

* در باره بيانيه ٢١ نفر  خليل کيوان

 

* امضا کنندگان بيانه ٢١ نفره، يک عذرخواهى بزرگ به تاريخ پر افتخار حزب کمونيست کارگرى ايران بدهکارند.   شهناز مرتب

* بيانه ٢١ نفر و منصور حکمت!   غلام اکبري

* رهبرانی بزرگ و طرحهائی کوچک !  نامه ای به ۲۱ نفر اعضای کميته مرکزی       رضا کمانگر

* در مورد بيانيه ٢١ نفر!   سامان احمدي

* نکاتى موجز در باره بيانيه ٢١ نفر از رفقاى ک م   حيدر گويلي

* اسکار براى بيانيه ٢١ نفره    بهروز مهرآبادي

* در مورد بيانيه ٢١ نفره    جميل فرزان

* در حاشيه بيانيه ٢١ نفر   محمد شکوهى

* راى ام را پس ميگيرم . خطاب به رفقاى امضا کننده بيانيه 21 نفره      امير توکلى

* در مورد بيانيه ٢١ نفر   شهلا خباززاده على مرادى

* در باره بیانیه 21 نفر از رفقای مرکزی حزب   اسماعیل مولودی  

* خطاب به ٢١ نفر!!!    سيما بهاری

*  راه بن بست بيانيه بيست و يک نفر از رفقاي کميته مرکزي عبدل گلپريان

* توضيحى در رابطه با بيانيه ٢١ نفر از اعضاى کميته مرکزى  سليمان سيگارچي

* در مورد بيانيه رفتن از حزب ٢١ نفر از اعضاى کميته مرکزى    حسن صالحي

* در رابطه با بيانيه 21 نفر ازاعضاى کميته مرکزى      فرزاد محمدى  (1)  (2)  (3)