نافرمانى مدنى  و  تامين رهبرى حزب در کوتاه مدت

 
* درباره جنبش نافرماني مدني و نوشته علي جوادي   -   اسد گلچيني

* درباره نافرماني مدني  -  مصطفي صابر

* چند نکته پيرامون "کمونيستها و جنبش نافرمانى مدنى"  -   علي جوادي

* قرارهائي درباره  تامين رهبري حزب در کوتاه مدت و درباره نافرماني مدني   -   کورش مدرسي

* درباره قرارهاي مربوط به تامين رهبري و نافرماني مدني   -  حميد تقوائي

* درباره قرارهاي مربوط به تامين رهبري و نافرماني مدني    -   علي جوادي