از: حميد تقوائى

به: اعضاى حزب

موضوع: اسناد اختلافات سياسى در رهبرى حزب

تاريخ: ٢٢ اوت ٢٠٠٤

رفقاى عزيز

به احتمال زياد تا کنون کمابيش در جريان اختلاف نظرات در دفتر سياسى حزب قرار گرفته ايد. اين مباحث از پس از درگذشت نادر حول مسائل اساسى اى نظير رهبرى جمعى و فردى، سرنگونى و فروپاشى جمهورى اسلامى و تاکتيک ما بعد از فروپاشى، حزب و انقلاب، حزب و قدرت سياسى، تبيين تحولات جارى در ايران، شوراها، مساله قدرت گيرى کمونيستها، و مسائل ديگرى در اين زمينه در ميان رهبرى حزب شروع شد. دو ماه قبل اين بحثها در اختيار کادرهاى حزب قرار داده شد و اکنون به پيشنهاد من و تصميم دفتر سياسى اسناد کتبى و شفاهى بحثهاى سياسى دفتر سياسى حول مسائل فوق در اختيار اعضاى حزب نيز قرار ميگيرد. اين اسناد به منظور مطلع شدن شما از سير مباحث و اختلاف نظرات در رهبرى حزب است و در هر شهر و واحد حزبى در سمينارهاى حضورى با شرکت کادرهاى حزب در مورد آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد. همانطور که مطلعيد در تاريخ ١٨ و ١٩ سپتامبر کنگره وسيع و مستقيم اعضا و کادرهاى حزب با هدف جمعبندى و نتيجه گيرى سياسى و تشکيلاتى از اين مباحث برگذار ميشود. از اينرو مطلع شدن شما از اين مباحث کاملا ضرورى است. اميدوارم اين فرصت را داشته باشيد که اين اسناد را با دقت مطالعه کنيد، در جلسات بحث و تبادل نظر شرکت کنيد و در کنگره ٥ که در سرنوشت حزب ما اهميت تعيين کننده اى دارد حضور بهم برسانيد.

زنده باد حزب

به اميد ديدار در گنگره ٥

حميد تقوائى

٢٢ اوت ٢٠٠٤