مباحث مربوطه به

قطعنامه درباره  تضمين حق مردم در تعيين نظام حکومتى آينده ايران

و منشور آزاديهاي سياسي

اوت تا دسامبر ۲۰۰۲


 
* سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى ايران   -   کورش مدرسي

* قطعنامه پيشنهادي درباره حزب کمونيست کارگرى ايران و سرنگونى جمهورى اسلامى   - کورش مدرسي

* ملاحظاتى بر نوشته کوروش "سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب"    -   حميد تقوائي

* در بررسى اوضاع سياسى ايران، سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى   -   ثريا شهابي

* نکاتى پيرامون بحث "حزب کمونيست کارگرى پس از منصور حکمت"    -   علي جوادي

* نکاتى درمورد "سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى ايران"   -  اصغر کريمي

* طرحى براى نگرفتن قدرت؟!!   -  مصطفي صابر

* ملاحظاتى جدى پيرامون طرح رفيق کورش مدرسى   -   علي جوادي

* قرارهاي پيشنهادي   -   علي جوادي

* حزب و سرنگونى جمهورى اسلامى   -   حميد تقوائي

* ملاحظاتى بر نوشته کورش در مورد سقوط جمهورى اسلامى و نقش ح ک ک ا   -   آذر ماجدي

* در باره نوشته رفيق کوروش مدرسى در مورد سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى   -   مينا احدي

* برخى ملاحظات بر بحثهاى مطرح شده    -    ايرج فرزاد

* بحث را کجا بايد متمرکز کرد؟    -   کورش  مدرسي

* ملاحظاتى ديگر - "بحث را کجا بايد متمرکز کرد؟"    -   علي جوادي

* اين واگذار کردن "بازى" است!   -   مصطفي صابر

* نکاتى در مورد حزب و سرنگونى جمهورى اسلامى   -   حمه سور

* نکاتى راجع به بحث هاى جارى در مورد اوضاع سياسى و احتمال فروپاشى رژيم و...    -    اسد گلچيني

* نکاتى در برخورد به بحث رفيق کورش   -   شهلا دانشفر

* ( نکاتى در باره بحث هاى جارى در دفتر سياسى)   -    صالح سرداري

* سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى ، چند نکته در حاشيه مباحث اخير   -   رحمان حسين زاده

* تاکتيک ما در قبال دوره پيشِ رو و بحث هاى جارى    -    فاتح شيخ

* پيرامون بحث "سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب کمونيست کارگرى ايران"   -   آذر مدرسي

* کدام خلاء؟ کدام استراتژى؟   -   حميد تقوائي

* درباره مباحث جاري   -   مجيد حسيني

* قطعنامه درباره شرايط انتخاب حکومت مطلوب مردم، و، بيانيه مبانى آزاديهاى سياسى و مدنى   -   حميد تقوائي

* ملاحظاتي در مورد قطعنامه و بيانيه، نوشته رفيق حميد تقوايى   -   مصطفي صابر

* ملاحظاتي در مورد قطعنامه حميد تقوائي    -   مينا احدي

* ملاحطاتي در مورد قطعنامه و بيانيه حميد تقوائي   -    اسد گلچيني

* در مورد قطعنامه پيشنهادى حميد  -  آذر مدرسي

* در مورد قطعنامه و بيانيه حميد    -    کورش مدرسي

* اصلاحات پيشنهادي به بيانيه حميد    -   علي جوادي

* در مورد طرح پييشنهادى رفيق حميد   -   حمه سور

* در مورد سندهاي حميد تقوائي   -   ايرج فرزاد

* در مورد سندهاى پيشنهادى رفيق حميد:    -  مريم نمازي

* در رابطه با متن قطعنامه و بيانيه پيشنهادى رفيق حميد تقوايى   -  شهلا دانشفر

* درباره سندهاي پيشنهادي حميد تقوائي   -   اصغر کريمي

* درباره سندهاي پيشنهادي حميد تقوائي   _   آذر ماجدي

* درباره سندهاي پيشنهادي حميد تقوائي    -   فاتح شيخ

* درباره سندهاي پيشنهادي حميد تقوائي   -  حمه سور

* درباره سندهاي پيشنهادي حميد تقوائي   -  رحمان حسين زاده

* درباره سندهاي پيشنهادي حميد تقوائي   -  صالح سرداري

* سندهاي پيشنهادي (قطعنامه و بيانيه)    -   کورش مدرسي

* سندهاي پيشنهادي (قطعنامه و بيانيه)، ورژن دوم،  و توضيحاتي درباره انتقادات    -    حميد تقوائي

* نکاتى درباره قطعنامه ها و بيانيه هاى اخير رفقا کورش و حميد    -     فاتح بهرامي

* صورت مساله، پاسخ مساله   -   مصطفي صابر

* در رابطه با قطعنامه و بيانيه ها و ورژن هاى پيشنهادى   -   شهلا دانشفر

* قطعنامه به چه مساله اى جواب ميدهد؟  در پاسخ به نظرات مصطفى     -    حميد تقوائي

* در باره قطعنامه و بيانيه   -   کورش مدرسي

* در پاسخ به "درباره قطعنامه و بيانيه" کورش    -   حميد تقوائي

* نکاتى پيرامون ملاحظات کورش مدرسى "در باره قطعنامه و بيانيه"     -    علي جوادي

* نکته اى درباره پيشنهاد رفيق کورش مدرسى در مورد حواله کردن بحث به سمينار مرکزى   -  فاتح بهرامي

* اصلاحاتي به قطعنامه و بيانيه حميد تقوائي   -   علي جوادي

* توضيحي درباره نامه هاي حميد تقوائي، علي جوادي، فاتح بهرامي     -    کورش مدرسي

* در باره نوشته رفيق کوروش (قطعنامه و بيانيه)   -   مينا احدي

* درمورد نامه اخير کورش   -   اصغر کريمي

*توضيحي  درباره منظور کورش در نامه اخير   -   حميد تقوائي

* come down!   -   مصطفي صابر

* وقتيکه "يادآورى" ها ضرورى ميشود!    -   فاتح شيخ

* نکاتى را در باره سير جلسه قبلى دفتر سياسى   -    صالح سرداري

* توضيحي درباره نامه اول   -   کورش مدرسي

* يک توضيح و يک معذرت   -  کورش مدرسي

* ملاحظاتي درباره ورژن دوم قطعنامه و بيانيه حميد تقوائي    -    مجيد حسيني

* قطعنامه آلترناتيو ( قطعنامه در مورد تضمين حق مردم در انتخاب نظام حکومتى آينده ايران)   -   کورش مدرسي

* يادداشتي در مورد ارسال سه سند مصوب کميسيون د.س.     -    کورش مدرسي

* پيشنهادهاى اصلاحى براى قطعنامه و منشور    -    فاتح بهرامي

* متن قطعنامه درباره  تضمين حق مردم در تعيين نظام حکومتى آينده ايران (مصوب دفتر سياسي)

* متن منشور آزاديهاي سياسي   (مصوب دفتر سياسي)

* تزهائي درباره حزب و قدرت سياسي    -    حميد  تقوائي

* قطعنامه در مورد استراتژى حزب براى تصرف قدرت سياسى - تزهائى در مورد حزب و قدرت سياسى پس از جمهورى اسلامى   -   حميد تقوائي