بحث شورا -    ژوئيه تا  سپتامبر ۲۰۰۳

 
* قرار در مورد تبليغ شوراها   -   حميد تقوائي - علي جوادي

* يادداشتي در موافقت با قرار شوراها    -    شهلا دانشفر

* جمعبندي از جلسه بحث درباره قرار    -    حميد تقوائي

* در مورد نوشته رفيق حميد(قرار مربوط به شوراها)   -   حمه سور

* نکاتى در مورد قرار پيشنهادى در مورد شوراها    -    رحمان حسين زاده

* چند ملاحظه فورى در مورد نوشته رفيق رحمان    -    مصطفي صابر

* در دفاع از "قرار در مورد تبليغ شوراها"     -    علي جوادي

* چند نکته در باره قرار پيشنهادى در مورد شوراها   -   ايرج فرزاد

* در مورد مباحثات مربوط به شعار تشکيل شوراها    -    ثريا شهابي

* شوراها، حزب و پروسه تصرف قدرت    -    مصطفي صابر

* در باره قرار پيشنهادى شورا   -    مجيد حسيني

* چند سوال    -    مصطفي صابر

* قدم هاى قبل از فراخوان "پيش به سوى تشکيل شوراها"    -    اسد گلچيني

* درباره قرار شوراها   -   شهلا دانشفر

* حزب، مردم و شوراها   -    حميد تقوائي

* درباره قرار شوراها   -   آذر مدرسي

* درباره قرار مربوط به شوراها    -    فاتح بهرامي

* در باره مباحثات اخير دفتر سياسى در مورد شورا    -   مينا احدي

* در باره مباحثات حول قرار در باره شورا   -   محمود قزويني

* ملاحظات بر قرار مربوط به شوراها   -   ثريا شهابي

* درباره قرار پيشنهادى در مورد "تبليغ شوراها"   -   کورش مدرسي

* در مورد قرار درباره شورها   -   بهرام مدرسي

* در مخالفت با قرار "در مورد تبليغ شوراها"  -   فاتح شيخ

* يادداشت به جلسه دفتر سياسي درباره قرار شوراها   -   مجيد حسيني

* نکاتى در مورد موضوع شورا و بحثهاى اخير د. س   -   محمد آسنگران

* يادداشتهائي از مصطفي صابر و محمود قزويني

* نقدى بر نوشته کوروش (١)    -    مصطفي صابر

*  نامه حميد تقوائي به دفتر سياسي درباره سير پيشرفت بحث

* در دفاع از مبانى پايه اى قرار شوراها   -    علي جوادي

* درباره قرار شوراها    -   جلال محمود زاده

* پاسخ به رفقاى که در مخالفت با فراخوان تشکيل شوراها نوشته اند    -    محمد آسنگران

* درباره مجادلات حول قرار شوراها    -   آذر ماجدي

* در دفاع از قطعنامه حميد تقوايى، على جوادى   -   مهرنوش موسوي

* در باره بحث هاى مربوط به قرار شورا ، تصحيح دو تصوير    -   کورش مدرسي

* شوراها در تاکتيک و در استراتژى    -   حميد تقوائي

* در رابطه با قرار شوراها   -   اسماعيل ويسي

* درباره مباحث مربوط به شورا    -    صالح سرداري

* نامه  حميد تقوائي  به ثريا شهابي

* توضيحى کوتاه! پاسخ به "تصحيح دو تصوير" کورش مدرسى     -    علي جوادي

* در نقد نظرات کوروش (٢)    -    مصطفى صابر

* يادداشت حميد تقوائي به کميته مرکزي

* در مورد مباحث جارى در رهبرى   -   محمد فتاحي

* يادداشت حميد تقوائي به دفتر سياسي

* يادداشتهاي حميد تقوائي به دفتر سياسي و محمد فتاحي

* چند نکته کوتاه در باره بحث شورا، حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران   -   محمود قزويني

* نکاتى در دفاع از حکومت حزب کمونيست کارگرى    -   اسد گلچيني

* حزب اجازه نخواهد داد !   -   علي جوادي

* يادداشت حميد تقوائي به محمد فتاحي  در باره "همه چيز غير از شورا"  

* در باره شورا   -   کاظم نيکخواه

* درباره قرار شورا    -    مجيد حسيني

* توضيح محمد فتاحي

* نکاتى در پايانه بحث قرار شوراها   -   فاتح شيخ

* قرار شوراها بى تقصير است!    -    علي جوادي

* دو سئوال و يک توضيح   -    مجيد حسيني

* باز هم در مورد شوراها! (در پاسخ به سوالات رفقا مجيد حسيني و فاتح شيخ)   -   علي جوادي

* يک نکته درمورد نوشته رفيق مجيد   -   حميد تقوائي

* دولت حزب کمونيست کارگرى ، در نقد دفاع رفقا اسد و فاتح   -   مصطفي صابر

* نامه به حميد تقوائي درباره برخورد به نوشته محمد فتاحي   -    صالح سرداري

* جهت ثبت ، ضرورت يک توضيح   -   صالح سرداري

* ملاحظه اى بر نوشته خودم!    -    محمد فتاحي

* يادداشت حميد تقوائي به محمد فتاحي پس از "ملاحظه اي بر نوشته خودم"

* يادداشت ثريا شهابي به حميد تقوائي

* نکاتى حول نامه دوم شما به خودم؛  -  محمد فتاحي

* شرايط و ملزومات به قدرت رسيدن حزب، شرايط و ملزومات کسب قدرت سياسى، در حاشيه بحثهاى حول قرار شورا   -  ثريا شهابي

* بحثى در حاشيه بحث ها   -   آذر ماجدي

* وقتى استدلال کم مى آيد!   -   ثريا شهابي

* نبايد به آنجا برسيم!   -   مصطفي صابر

* به اينجا هم لازم نبود برسيم! ، ملاحظاتى بر نامه رفيق مصطفى   -   فاتح شيخ

* پاسخ به نامه صالح سرداري    -    حميد تقوائي

* پاسخ به نامه حميد تقوائي  -   صالح سرداري

* نکاتى در مورد نامه هاى رفقا مصطفى صابر و فاتح شيخ   -    مينا احدي

* با تاخير درمورد بحث شورا   -     اصغر کريمي

* متن جديد قرار شوراها  ( ضرورت تشديد فعاليت تبليغى و سازماندهى براى ايجاد شوراها )   -    حميد تقوائي - علي جوادي

* يادداشت فاتح شيخ درباره متن جديد قرار و پاسخ حميد تقوائي

* پاسخى کوتاه به رفيق اصغر کريمى   -   ايرج فرزاد

* چند نکته در مورد ملاحظات رفيق فاتح شيخ   -   مصطفي صابر

* محور اصلى اختلاف چيست؟ (در رابطه مباحثات اخير دفتر سياسى حول شورا)    -    رحمان حسين زاده

* انقلاب و استراتژى تصرف قدرت ، در پاسخ به نوشته رفيق رحمان   -   حميد تقوائي

* متن اصلاح شده قرار شورا و دو قرار ديگر  به دفتر سياسي  -  حميد تقوائي