بحث رهبرى

 

بحث رهبري در دو مقطع قبل و بعد از درگذشت منصور حکمت در کميته مرکزي و دفتر سياسي مطرح شده است. ليست زير شامل نوشته هاي هر دو مقطع است.

برخي نوشته ها تيتر نداشته اند، و در نتيجه در ليست زير عنواني براي آنها انتخاب شده اند.

ترتيب اجزاي ليست زير بر اساس تاريخ نوشته هاست.


بخش اول ( قبل از درگذشت منصور حکمت  -      مه   ۲۰۰۱   تا   مه   ۲۰۰۲ )

 

* درباره سازماندهى بالاى حزب -   افکارى با صداى بلند  -    کورش مدرسي

* درباره سازماندهي بالاي حزب -    مريم نمازي

* درباره سازماندهي رهبري حزب  -   علي جوادي

* در پاسخ به سوالات آذر مدرسي  -   منصور حکمت

* درباره رهبري حزب  -   ثريا شهابي

* نامه رفيق منصور حکمت و در ادامه بحث رهبرى   -   مريم نمازي

* درباره "حزب بدون منصور حکمت"   -    بهرام مدرسي

* حکمتيسم : کليد حل معضلات و پيشروى ما  -   علي جوادي

* درباره رهبري حزب   -   محسن ابراهيمي

* موضوع نامه رفيق نادر   -   مهرنوش موسوي

* موضوع: حزب در غياب نادر   -   کيوان جاويد

* در حضور نادر!    -    مصطفي صابر

* درباره رهبري   -   مهرنوش موسوي

* موضوع : رهبرى حزب   -   بهرام مدرسي

* شانه بشانه واقعيت ، درحاشيه مباحث اخير   -   سياوش مدرسي

* موضوع: رهبرى   -   عبداله دارابي

* بحث رهبرى  -  مريم کوشا

* در باره رهبرى   -   مظفر محمدي

* در باره رهبرى (نکات عمده)   -   رحمان حسين زاده

 * به پلنوم کميته مرکزى: طرح سازماندهى رهبرى حزب   -   منصور حکمت  ----------------------------------------------------------

* در باره رهبرى حزب  -  ايرج فرزاد

* شانه بشانه واقعيت (٢)   -   سياوش مدرسي

* هنر ليدر داشتن!   -    مصطفي صابر

* درباره رهبري  -   امان کفا

* پيرامون مباحث رهبرى در حزب  -  محمد  آسنگران

* موضوع: در باره رهبرى   -   مجيد حسيني

* در باره فونکسيون ليدرى حزب  -    ثريا شهابي

* فراخوان به کميته مرکزى حزب  -   مصطفي صابر

* در باره آرايش رهبرى در حزب  - علي جوادي

* "معضل قديمى رهبرى" پاسخ فورى مى خواهد   -  فاتح شيخ

* قرارهائي  درباره تامين رهبرى حزب در کوتاه مدت  -   کورش مدرسي

* درباره تامين رهبرى حزب در کوتاه مدت   -   حميد تقوائي

* در مورد قرارهاى پيشنهادى    -  ايرج فرزاد

---------------------------------------------------

 

بخش دوم بعد از درگذشت منصور حکمت  ( اوت ۲۰۰۲  تا فوريه ۲۰۰۳ )

 

* آرايش رهبرى   -    رحمان حسين زاده

* درباره طرح رهبري جمعي   -  حميد تقوائي

* در حاشيه نوشته رفيق على جوادى   -   مصطفي صابر

* نکاتى پيرامون بحث "حزب کمونيست کارگرى پس از منصور حکمت"   -   علي جوادي

* براى ثبت در اسناد دفتر سياسى   -   کورش مدرسي

* يک توضيح و يک پوزش!  -  علي جوادي

* آهسته!  يک تند پيچ در مقابلمان قرار دارد!    -    علي جوادي

* يک ارزيابى و نکاتى در رابطه پلنوم ١٧ (آتى)  -   مصطفي صابر

* چند نکته درمورد نوشته مصطفى    -    حمه سور

* درباره پيشنهاد نامه مصطفي   -   حميد تقوائي

* در مورد علني کردن مباحث دفتر سياسي   -   آذر مدرسي

* در مورد قرار دادن اسناد مباحثات اخير دفتر سياسى در اختيار پلنوم   -   کورش مدرسي

* درباره نامه هاي مصطفي صابر و علي جوادي    -    ايرج فرزاد

* در مورد يادداشت رفيق ايرج فرزاد    -   علي جوادي

* ملاحظه اى بر نوشته ايرج فرزاد    -   آذر ماجدي

* درباره نامه رفيق ايرج فرزاد    -    فاتح بهرامي

* درباره نامه ايرج فرزاد   -   حميد تقوائي

* اين زنگ خطر را بايد جدى گرفت!     -   مينا احدي

* درباره انتقاد ايرج فرزاد    -    مصطفي صابر

* درمورد نامه رفيق ايرج فرزاد    -   اصغر کريمي

* توضيح درباره يادداشت قبلي    -    ايرج فرزاد

* ملاحظه کوتاهى بر نامه رفيق على جوادى    -    فاتح شيخ

* درباره نامه دوم ايرج فرزاد    -    حميد تقوائي

* يک ياداشت      -    کورش مدرسي

* نکاتى در رابطه با نوشته رفقا على جوادى و مصطفى صابر   -   مجيد حسيني

* در رابطه با نامه هايى که اخيرا رد و بدل شده   -   مريم نمازي

* در مورد مباحثات اخير   -   اسد گلچيني

* براي ثبت   -   آذر ماجدي

* چند جمله در مورد مباحث اخير   -    آذر مدرسي

* درباره نوشته هاي اخير     -   حمه سور

* درباره نوشته ايرج فرزاد و نوشته هاي ديگر   -   رحمان حسين زاده

* درباره نامه هاي در پاسخ به ايرج فرزاد    -    صالح سرداري