در مورد بيانيه ٢١ نفر

نسرين رمضانعلى

بيانيه ٢١ نفر را خواندم. چندين بار زيرو رو کردم که اين بيانيه مى خواهد چه بگوييد؟ و چه راهى نشان دهد؟ بالاخره قرار است اين بيانيه شمه اى از پلاتفرمى باشد که در پلنوم ٢١ در اختيار شرکت کنندگان قرار ميگيرد و اعضاى کميته مرکزى با اين شمشير که تقريبا نزديک به ٣ هفته است روى سرش است، اگر اين پلاتفرم را قبول نکنند، اين رفقا راهشان را جدا خواهند کرد.

رفقا جدى باشيد.

شما عزيزانى که اين بيانيه را امضا کرده ايد اين متن را واقعا مطالعه کرده ايد؟ واقعا اين متن برايتان قابل دفاع است؟ چه قسمتى از آن فحش و ناسزا ها که بر سر ليدر حزب ريختيد را از خارج حزب به عاريت گرفته ايد؟.

راستش را بخواهى شخصا احساس مى کنم تعدادى از رفقا فقط معرفتى و اخلاقى زير اين ناسزانامه را امضا کرده اند. نوشته اسد گلچينى عليرغم اينکه شخصا اشکالات جدى در آن مى بينم و اينجا نمى خواهم به آن بپردازم، در صداقتش نمى توانم شک کنم. اين نامه اسد نشان مى دهد با اين بيانيه نيست با اين فحش و ناسزا نمى خواهد تداعى شود. تفاوتهاى زيادى در نامه ها ديده مى شود. نامه ثريا خطاب به نادر بکتاش را ديدم و همچنين به مظفر محمدى. احساس کردم برخوردى از بالا و هيستريک دارد. نامه آذر مدرسى را خواندم واقعا من شخصا آذر را اين چنين نشناخته بودم. اين سقوط به تمام معنا است. اگر هر اختلافى سياسى داريم و راهمان از طرح اين بيانيه قرار است از هم جدا شود، آيا بايد کسانى که ساليان سال در يک سنگر مبارزه کرده اند را به لجن بکشيد؟ بايد به خود اجازه دهيد اينچنين برخوردهاى هيستريک را بکنيد؟ رفيق آذر واقعا اگر در اين نامه خواستى حميد تقوايى را افشا کنى، فقط و فقط خودت را افشا کرده اى. کسانى که به تو راى اعتماد دادند انگشت به دهان ماندند.

کنگره راه نجات از اين بحران است.

من شکى ندارم تعدادى مى خواهند اين حزب را ترک کنند. سنن منصور حکمت و حکمتيسم خيلى قوى است در اين حزب و اجازه ابراز وجود گرايش راست را نمى دهند. اجازه نخواهند داد و اين رفقا احساس تنگ نفسى بهشان دست داده که به راحت نمى توانند گرايشات راست را نمايندگى کنند. بى شک جامعه هم در مقابل اين گرايش خواهد ايستاد و در ميان مردم هم جايى ندارند.

رفقايى که زير اين بيانيه را امضا کرده ايد، در موارد زيادى شما اعلام کرده ايد با خيلى از نظرات کوروش موافق نيستيد. مجلس موسسان، دولت موقت، رفراندم، و مهمتر از همه اينکه مردم ايران از سوسياليسم رم مى کنند.

٢١ نفرى که مى خواهند حزب را ترک کنند، احساس مى کنم که تعدادى تصميمشان معرفتى است نه سياسى. و به همين خاطر مى گويم رفقايى که مى خواهيد حزب را ترک کنيد، خيلى از مدرن بودن، متمدن بودن، و سنت منصور حکت سخن رانديد، لطفا حداقل کارى که مى توانيد بکنيد از خودتان خاطرات خوب بجا بگذاريد. تا همان کسانى که بقول اسد گلچينى تاريخ را مطالعه مى کنند و اين اسناد را نگاه مى کنند، با خاطره خوب اين کتاب تاريخى را ببندند. نه با تصوير سياهى که واقعا امروز تعدادى از رفقا و بخصوص کوروش در نوشته هايش قابل پنهان نيست، خود را معرفى کنند.

٢٠اوت ٢٠٠٤