رفقا حميد تقوايى ، کورش مدرسى

از : پروين کابلى

تاريخ : ١٨ اوت ٢٠٠٤

براى کادرها ارسال شود

اگر حميد تقوايى هم کوتاه بيايد، ما کوتاه نخواهيم آمد

بيانيه گروه ٢١ نفر آخرين برگى است که کورش مدرسى بکار ميگيرد. اما هر انسان عاقلى و نه الزاما سياسى کافيست که درسطور اين بيانيه دقت کند، بلافاصله متوجه ميشود که اين بيانيه ى اضمحلال حزب است. بيانيه ى برون رفت از خط کمونيسم کارگرى و مارکسيسم عصر ماست. پلنوم قرار است به اين بيانيه و اضمحلال مهر تائيدى بزند و پرچم راست مدون شده از طرف کورش را به پرچم رسمى حزب منصور حکمت تبديل کند.

اين غير ممکن است. با گروه خون اعضا و کادرهاى حزب کمونيست کارگرى جور در نميايد. حتى اگر حميد تقوايى هم کوتاه بيايد ما کوتاه نخواهيم آمد. ما اجازه نخواهيم داد که حزبى که امروز به اميد ميليونها انسان در ايران بدل شده است به حزب گدايى قدرت از راست ترين نيروهاى سياسى ايران بدل گردد. که مانع انقلاب شود.

کورش مدرسى بارها و بارها به منصور حکمت استناد ميکند. رفقا بيانيه تان را با فرهنگ و ادبيات جارى در اين حزب مقايسه کنيد، کجا وجه تشابهى حتى انشايى هم ميتوانيد پيدا کنيد. به فرهنگ ادبياتتان و به نقدتتان از بحران موجود نگاه کنيد و يک لحظه فکر کنيد. مقايسه کنيد رفقا!لحظه اى بينديشيد که چرا ميگويم از کمونيسم کارگرى فاصله گرفته ايد. به مفاهيم و کدهاى بيانيه تان نگاه کنيد، ببينيد با چه جرياناتى تداعى ميشويد٠ ما حزب انقلاب هستيم. ما حق داريم بدانيم که به کجا ميخواهيد ما را ببريد. سوار کدام قطار ميخواهيد بشويد؟ ما که براى قدم زدن در پارک با هم جمع نشده بوديم. البته که حق داريم بدانيم . از کدام حقيقت جويى سخن ميگويد؟ دولت موقت و مجلس موسسان و رفراندوم حقيقت ما نيست و نبوده و نخواهد شد. از کدام تعدد نظرات سخن ميگويد. ما اگر باهم موافق هم باشيم هيچى را حل نميکند. ( موافقت آن چيزى نيست که ما دنبال آن هستيم. هيچوقت از اين نظر در مضيقه نبوده ايم. ما موافق نميخواهيم، همفکر ميخواهيم. موافق کسى است که پاسخ به موضوعى را به هر حال مى پذيرد. اما همفکر کسى است که در خود سوال با آدم شريک است)( منصور حکمت تفاوت هاى ما)

رفقا ! ما در سوال اختلاف داريم. بيانيه شما عملا راه ما را متاسفانه از هم جدا ميکند. راه حل شما براى برون رفت از اين بحران کوچه بن بستى بيش نيست. اين بحران را بايد کنگره عاليترين ارگان تصميم گيرى حزب جواب دهد و راه را نشان دهد.

قدم بعدى بعد از پلنوم ، نتايج پلنوم هر چه که باشد، بايد مقدمات فورى تشکيل کنگره ٥ را فراهم نمود. ولى قبل از آن بايد جامعه بيرون از خودمان را به آنچه که در حال اتفاق افتادن است آگاه کنيم. اين جدال نبايد در دالانهاى حزب باقى بماند. حميد تقوايى بايد اين وظيفه خطير را بعهده بگيرد.رفقا! لازم نيست به سابقه و تاريخ مبارزاتى همديگر مراجعه کنيم. همگى ما تاکنون بهترين ها بوده ايم. صحبتم را با نقل قولى از منصور حکمت به پايان ميرسانم که ميگويد( هيچکس بطور مادرزاد به جنبشى تعلق ندارد، لزوما تا ابد به آن متعلق نميماند و يا از پيوستن به آن منع نشده است. تعلق هر فرد حاصل موقعيت عينى او و موازنه فکرى اش بعنوان يک شخص است. اما جنبشها خود انعکاس تضادها و تناقضات واقعى در جامعه اند و مستقل از اينکه کدام اشخاص معين به آن پيوسته اند، از موقعيت طبقاتى مردم در جامعه مايه ميگيرند. افقهاى طبقاتى را منعکس ميکنند و تلاشهاى بخشهاى تعريف شده اجتماعى براى تغييرات معين در وضع موجود را به نمايش ميگذارند. از نامه به فعالين حزب در باره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى )