مى خواهند حزب جديدشان را در پلنوم اعلام کنند

کيوان جاويد

١٥ اوت ٢٠٠٤

٢١ نفر از اعضاى کميته مرکزى که به گفته خودشان در کنگره چهارم حزب بر سر تصويب قطعنامه ها با جناح چپ حزب سازش کرده و موفق شدند به اين موقعيت تشکيلاتى در حزب دست پيدا کنند، اعلام کرده اند در صورت پذيرفته نشدن پلاتفرمشان در پلنوم ٢١ حزب کمونيست کارگرى ايران، راهشان را جدا مى کنند. امضا کنندگان اين بيانيه شکست حزبى و پروژه سياسى خود را پذيرفته اند و ميدانند نظرات راست و ارتجاعى شان در پيشگاه کادرهاى حزب از اعتبار ساقط شده است. نمى خواهند به همين سادگى بروند، وقت مى خواهند که هر چه بيشتر با کمپين تلفنى و جعل حقايق از اين حزب نيرو بکنند و مى خواهند از تريبون پلنوم کميته مرکزى حزب رفتنشان را اعلام کنند تا "قوى تر" و حق بجانب تر بنظر برسند. پلنوم برايشان ارزش مصرف خارجى دارد. مى خواهند يک بار ديگر همان اتهامات سخيف جنگ سردى و ريگانيستى شان را از تريبون پلنوم بار حزب کنند تا بيشتر مقبول متحدين بعدى شان شوند.

اين ٢١ نفر عالى ترين ارگان تصميم گيرى حزب يعنى کنگره فوق العاده را نمى پذيرند چون مى دانند نمايندگان منتخب اين کنگره امکان نمى دهند حتى يکنفرشان مجددا به کميته مرکزى انتخاب شوند. نمى خواهند بعنوان اعضاى حزب جدا شوند، مى خواهند همه مدال هاى افتخارى که حزب به آنها داده است را با خودشان ببرند. اين هم ارزش مصرف خارج از حزب دارد.

همه ميدانند پلنوم ٢١ کمترين امکانى ندارد تا حزب را به شرايط عادى برگرداند. اگر پلاتفرم جناح ٢١ راى نياورد که نخواهد آورد، حزبشان را رسما اعلام مى کنند. حتى اگر بر فرض محال با اختلاف يک راى چيزى را به نفع خود تغيير دهند آنگاه نيمى از کميته مرکزى در برابرشان است. يعنى همين شرايط امروز. در آن شرايط هم اينها جدا مى شوند البته با "مدالهاى" جديدى که فکر مى کنند به گردن مى آويزند. بايد جلوى اين دور باطل را گرفت. مسلما کورش مدرسى و کسانى که حول شخص ايشان جمع شده اند از کش دادن اين شرايط ضرر نمى کنند چون روى فلج کردن حزب و دلسرد کردن فعالين و کادرهاى اين حزب حساب باز کرده اند. تنها راه چاره فورى براى عبور از اين موقعيت برگزارى کنگره پنجم حزب است. هر چه سريعتر بايد تدارک سياسى و تشکيلاتى اين کنگره در دستور کار حزب قرار گيرد، حزب ما براى مبارزه متحد و همه جانبه با رژيم اسلامى ايران و در دفاع از کمونيسم منصور حکمت به اين کنگره احتياج دارد. تاريخ برگزارى اين کنگره بايد سريعا توسط ليدر حزب اعلام گردد و امکان انتخاب نمايندگان فراهم شود.