غلام اکبرى

٢٠ اوت ٢٠٠٤

بيانه ٢١ نفر و منصور حکمت!

بيانيه براى تحت فشار گذاشتن پلنوم در تغيير ليدر حزب و قبظه کردن کاملش و يا ترک حزب قبل از رفتن به کنگره، نوشته شده است.

به اين توجه کنيد!

"در اين مسير ما راهمان را بارها و بارها کج کرديم. درپاسخ به مقاومت سنت عقب مانده در تعيين ليدر و تبديل آن به يک بحث تماما اخلاقى و ..." (صفحه ٥ بيانيه)

اکثر کادرهاى حزب که در پلنوم ١٤ نبودند که حرفهاى نادر را در اين باره بشنوند. اگر علنى شدن اين اسناد نبود، شايد حناى اين ٢١ نفر برايشان رنگى داشت.

نظريات امضا کنندگان بيانيه در رابطه با ليدر شيپ را بعد از خواندن نامه هاى نادر و گوش کردن سخنرانيهايش در پلنوم ١٤، که مخالف رهبرى فردى در حزب است، را نگاهى دوباره کنيم؛

همانطور که بعنوان يکى از نقاط مشترکشان ( نقطه قوتشان به نظر خودشان) از اول هم رسما و روراست اعلام کرده اند اين است که حزب رهبرى فردى ميخواهد.

جمله فوق بيانه را دوباره نگاه کنيد: "...در پاسخ به مقاومت سنت عقب مانده در تعيين ليدر و..."

رفقا يکى از کسانى که در مقابل رهبرى فردى ايستاده بود و مخالف بود، منصور حکمت بود!

بله رفقاى امضا کننده و کسانى که لحظه اى فکر کرده ايد که اين بيانيه ادامه حکمتيسم است اين را بدانيد که منصور حکمت خودش يکى از همان چپهاى سنتى است که در مقابل امضا کنندگان بيانيه گفت که رهبرى فردى غلط است. و شما منصور حکمت را هم به جبهه مقاومت سنت عقب مانده متعلق ميدانيد.

رفقا لطفا به سخنرانيهاى منصور حکمت در پلنوم ١٤ گوش کنيد. تمام استدلات و ٢١ نفر بر باد است. از ٭ حزب سياسى که ميگويند حزب تعدد نظرات است. از اينکه ٭ کادرها را هيچکاره ميدانند. از اينکه ٭ سياست را روزمره ميخواهد طرح کند و الى آخر

٭٭٭٭٭٭٭٭