در مورد بيانيه ٢١ نفره

جميل فرزان

مستقل از اينکه در مورد منشا، اختلاف در رهبرى حزب چه فکر مى کنيم و على رغم برداشت و احساس ما از تحليل ها و تعابير و ادعاها و اتهامات و کوهى از اسنادکتبى و شفايى و شايعات حول آنها (که من تنها بخش کوچکى از آنها را مطالعه کرده ام) که شايد درک آنها و موضع گيرى در رابطه با آنها به زمان بيشترى احتياج داشته باشد، در يک مورد حتما و بايد موضع گرفت و آن هم بيانيه ٢١ نفر از اعضا، کميته مرکزى حزب براى برون رفت از بحران کنونى است.

اين بيانيه که با ادعاى نجات حزب از وضعيت کنونى منتشر شده با طرح اينکه يا پلاتفرم نانوشته من و يا خدا حافظ درافزوده بديعى از مبارزه درون حزبى را به نمايش مى گذارد که آشکارا با اصل اول حزبيت يعنى تبعيت اقليت از اکثريت و تلاش براى جلب اکثريت به پلاتفرمها و قطنامها و دستورعمل هاى حزبى است.درافزوده ديگر نويسندگان بيانيه حکم <کنگره نابودى حزب است> مى باشد. بنا به تعريف گنگره هاى حزبى محل تاييد توافقات قبلى ، مشروعيت دادن به تصميمات جديد و تعيين و تاييد ارگانهاى رهبرى و حتى تغير و اصلاح برنامه را هم شامل مى شود و به همين خاطر آن را بالاترين مرجع حزبى نام نهاده اند. معمولا گنگره بايد محل چالش پلاتفرمها و قطنامه هاى متفاوت در مورد آينده حزب باشد و بايد قاعدتا با استقبال امضاء کنندگان بيانيه که مدعى طرحى نو براى سازماندهى حزب هستن روبرو مى شد، اما بنظر مى رسد که نويسندگان بيانيه که کوچکترين شانس را براى اقناع نمايندگان کنگره متصور نيستند، مشروعيت کنگره را به زير سئوال مى برند و با عناوين: کنگره غسل تعميد ، کنگره انقلاب ايدئولوژى و کنگره تصويه، مورد توهين و تحقير قرار مى دهند و در عوض پلنوم حزب را در مقابل کنگره قرار مى دهند.من فکر مى کنم که پلنوم آتى حزب با وجود مشروعيت حقوقى و اساسنامه اى نه تنها قادر به حل معضلات امروز حزب نيست بلکه از آنجا که در حال حاضر وزن و تعادل واقعى جناهاى درونى حزب را منعکس نمى کند خود جزء صورت مساله مشکلات امروز حزب است.بيانيه ٢١ نفره متاسفانه تلاشى براى ماندن و مبارزه در چهارچوب حزب و حتى انشعاب اصولى از حزب نيست، يک تحديد و گروکشى آشکار از سوى جناحى است که خود را در مقابل حريف در ميدان واقعى (يعنى کنگره حزب) بازنده احساس مى کند.

پيش به سوى کنگره ٥

زنده باد حزب کمونيست کارگرى

با احترام

جميل فرزان