در مورد بيانيه ٢١ نفر

شهلا خباززاده

على مرادى

بيانيه ٢١ نفر از رفقاى کميته مرکزى را خوانديم، فکر نميکرديم تا اين اندازه نظرات سياسى در آن غايب باشد انتظار داشتيم قدرى هم به اختلافات و نظرات مورد بحث بپردازند. اما انتظار بيهوده اى بود. اين رفقا به اصل موضوع اختلاف نپرداختند چون براى آن جوابى ندارند. هر چه خوانديم اثرى از اين بحثها در آن نديديم. بيانيه چيزى نبود جز تکرار آنچه تا حال گفته و نوشته بودند. رفقا اين بيانيه ضد حزب و ضد هر نوع پرنسيب حزبى است. اين تلاشى براى ضربه زدن به حزب است. اين بيانيه رفتن شماست. در اين بيانيه حقيقت وارونه شده است. آنچه که روش خودتان در مبارزه سياسى تان است به پاى ما مينويسيد. لطفا به جاى حتک حرمت و تخريب شخصيت بحث سياسى کنيد. در مورد نظراتى که رفيق کوروش در مقابل اين حزب گذاشته است، نظر سياسى تان را بگوييد، از اختلاف سياسى که بر سر استراتژى تصرف قدرت سياسى است صحبت کنيد. رفقا لطفا مدام حزب تعدد نظرات را براى ما تکرار نکنيد. اين حزب سياسى است و اختلاف نظر سياسى بر سر اصلى ترين و عمليترين سياست حزب است. با برچسب زدن تصفيه، انقلاب ايدئولوژى، تفتيش عقايد و چپ سنتى به طرف مقابل و با حکمتيسم خواندن خود سعى ميکنيد تصوير غير واقعى و آنچه که ميخواهيد ارائه کنيد. اما موفق نميشويد چرا که تا به حال با نقد و اعتراض زيادى از کادرها روبرو شده ايد. لطفا به شعور کادرها و اعضاى اين حزب احترام بگذاريد. شما چطور طرفدار تعدد نظرات هستيد که تا ديروز مخالف در اختيار قرار دادن اسناد مباحث سياسى به کادرها بوديد و امروز مخالف دادن آن اسناد به اعضا هستيد؟ و تلاش ميکنيد باز هم آن مباحث را پنهان کنيد.

شما از احترام و جايگاه انسان در اين حزب صحبت ميکنيد ولى خود بدترين اتهامات را به رفقا حميد و اصغر در مورد اصول حزبيت و سياستهايش زديد. از حزب احترام به کادرها و اعضا ميگوييد، ولى عملا در جاهاى مختلف همين بيانيه به شعور کادرها و اعضا توهين ميکنيد. در اين اوضاع تنها راه درست و اصولى براى بيرون آمدن از اين وضعيت فراخوان فورى کنگره است. کنگره عاليترين ارگان رهبرى حزب توسط اعضا و نمايندگانش است. رفقا هر چه زودتر اسناد سياسى را در اختيار اعضا قرار بدهيد تا تدارک کنگره ٥ را آغاز کنيم.

١٧ اوت ٢٠٠٤