امير توکلى

راى ام را پس ميگيرم

خطاب به رفقاى امضا کننده بيانيه ٢١ نفره

رفقاى عزيز بايد بگويم با همه اردات شخصى که نسبت به تک تک شما دارم و اکثر شما را بيش از ٢٠ سال استکه در حزب کمونيست ايران و بعد در حزب کمونيست کارگرى از نزديک مى شناسم اما متاسفانه بايد بگويم که راى ام را براى کنگره ٤ از شما پس ميگيرم. اگر قبل از کنگره از نظرات و جهتگيرى هاى شما مطلع بودم هيچگاه به شما براى شرکت در کنگره ٤ راى نميدادم.

شما با ارائه و امضاى بيانيه اى که هر جمله اش نقطه مقابل فضاى برنامه اى، سياسى و فرهنگى اين حزب است، عملا راهتان را جدا کرده ايد. مگر حزب قعطنامه و قرار کم دارد؟ البته از اين نوع بيانيه ها بله حق با شماست، نداشتيم و نميگذاريم که منبعد داشته باشيم. بيانيه اى که حتى دو پاراگراف آنرا تا بحال هيچ جريان راستى بطرف حزب پرتاب نکرده است. شما که تز تعدد نظرات حلقه اصلى در حزب سياسى تان است پس چرا به فراخوانهاى کنگره ها و پلنومها توجه نداريد و چرا اولى را سازش، التقاطى و مراسم دفن ميناميد و دومى را مشروط به قبول بيانيه تان ميپذيريد؟ سالى که نکوست از بهارش پيداست، روشن شد چه نوع حزبى مد نظرتان است.

رفقا ٢ سال استکه بر سر «رهبرى»، «بحث نافرمانى مدنى و سرنگونى جمهورى اسلامى»، «بحث شورا»، «بحث حوزه»، «راجع به زلزله بم» و.. مجادله ميکنيد چرا يک کلمه راجع به اين نظرات در بيانيه تان ننوشتيد، چطور ميخواهيد تفاوتتان را بيان کنيد؟ چطور ميخواهيد نيرو پشت اهدافتان جمع کنيد؟ رفقا بايد نظرات سياسيتان را روشن در مقابل جامعه قرار دهيد، با گفتن «تفتيش عقايد نکن» و «انقلاب ايدئولوژيک» هيچ کس حزبى نمى تواند بسازد و يا در رهبرى حزب فعلى اش باقى بماند. رفقا اعضا و کادرهاى اين حزب به شما زمانى راى دادند تا قعطنامه ها و قرارهاى حزب کمونيست کارگرى را پيش ببريد نه بيانيه هاى راست من درآوردى را. اعضاى کميته مرکزى با راى اعضا به چنين سمتهايى گمارده شده اند و هر زمان روى چنين خطى نباشند با راى اعضا برکنار ميشوند. کميته مرکزى مقدس نيست. کميته مرکزى تشکلى از اعضا استکه وظيفه اش عملى کردن و پيشبرد قطعنامه ها و قرارهاى حزب است. عضو کميته مرکزى که هدف ديگرى دارد و بيانيه ديگرى را ميخواهد راهنماى حزب قرار دهد نبايد در اين پست باشد.

راه برون رفت از اين وضعيت برگزارى کنگره است. حزب در بحران نيست. اين کميته رهبرى حزب استکه بدليل اختلاف نظر توان رهبرى را ندارد. نيمى از کميته مرکزى کنگره ٤ و قعطنامه هايش را سازش و التقاطى ميداند. اين کميته همانطور که نشان ميدهد به دليل اين اختلافات سياسى توان هيچ کارى را ندارد و فلج شده است. کنگره بايد با نشان دادن ريشه اين اختلافات سياسى در طى دو ساله اخير خط رسمى حزب را تثبيت کند و کسانى را براى کميته مرکزى برگزيند که معتقد به قطعنامه ها و قرارهاى کنگره ها و پلنوم هايش باشند. کنگره تنها راه فورى، عملى و سياسى برون رفت از اين وضعيت فلج سياسى است. پيش بسوى کنگره ٥.

١٧ اوت ٢٠٠٤