خطاب به ٢١ نفر!!!

بيانيه شما که چه عرض کنم گلايه نامه شما بالاخره منتشر شد. راستى راستى قصد شما اين است که با اين "بيانيه" حزب را از وضعيت کنونى نجات دهيد؟ خودتان اين را باور داريد؟ در اين صورت بايد از شما پرسيد ارزيابيتان از حزب و کادرها و اعضاى حزب چيست؟ اين حرفها چه کسانى را قانع ميکند و پشت سرتان به خط؟ مى گوئيد مى خواهيد حزب را سياسى کنيد. چگونه؟ با اين "بيانيه"؟

ميگوئيد فضاى ناسالم، پشت سر گويى، شخصيت شکنى، و... را مدافعين بحثهاى حميد تقوايى در حزب باب کرده اند. به نوشته هاى خودتان مراجعه کنيد. نمى خواهد خيلى به عقب برگرديد. به همين "بيانيه" دقت کنيد، پر از تهمت و مارک است که به ما ميزنيد: پاپوش دوز، تحريف کن، محفل باز، مائوئيست، اپورتونيست، و ... مثل نقل و نبات نثار ما ميشود. (ميگويم ما چون خود را هم نظر رفيق حميد مى دانم و فحشها و القاب نثار شده به ايشان را به خودم ميدانم ).

از اول تا آخر استدلالى نيست فقط مارکهايى است که مى چسبانيد. احتمالا" از خودتان همينقدر انتظار داريد و از ما پرنسيپ، اصولى بودن، ادب، تمدن، انسانيت، و... البته ما هم از خودمان همين انتظار را داريم و تلاش ميکنيم همين باشيم.

مى گوئيد ارگانهاى حزب را ما به رسميت نمى شناسيم و سازمان حزب را منحل کرده ايم. واقعيت اما اين است که شما از يک طرف در جلسات رسمى مخالف توزيع اسناد در ميان اعضا هستيد ولى خودتان بعضى از اعضا را به جلساتى که مختص کادرهاست دعوت ميکنيد و به ضوابط حزبى و کميته هاى حزبى محل هم اهميتى نمى دهيد. گويا محل تولد افراد تعين ميکند که کادر هستند نه وظايف تشکيلاتى.

چه کسى سازمان حزب را عملا" مختل کرده است، ما؟

رفيق کورش از ابتداى جلسات در مورد اختلافات تا کنون هيچ بحث سياسى ارائه نداده. بيانيه مورد نظر هم چيزى که بشود نام پلاتفرم سياسى روى آن گذاشت نيست بلکه بيشتر سند مظلوميت ايشان است. با اين بند نمى شود به چاه رفت. بالاخره وقتى دعواها تمام شد و گرد و غبارها فرو نشست، همين طرفداران خودتان خط و خطوط سياسى از شما طلب مى کنند. به آنها چه مى گوئيد، و به مردم چه خواهيد گفت؟

بيانيه شما کارش وارونه جلوه دادن واقعيات است. و همان حرفهاى تکرارى جلسات پالتالکى خودتان. شما اينگونه صحبت مى کنيد تا از سوالات واقعى که بالاخره بايد به آن پاسخگو باشيد شانه خالى کنيد. اختلاف نظر را نمى شود تا ابد پنهان کرد. اعضا و کادرهاى حزب از شما نمى پذيرند که اين وضعيت به خاطر پاپوش دوزى مينا يا دروغگويى حميد و... پيش آمده. بهتر است بگوئيد باور به سوسياليسم را از دست داده ايد. بگوئيد که از نظر شما سوسياليسم در آينده اى دور قابل پياده شدن است. بگوئيد انقلاب را مرحله بندى مى کنيد. خودتان خوب مى دانيد که اگر به اينها بپردازيد، ديگر کسى، حتى هواداران خودتان مارکهاى بى اساستان مثل تصفيه ايدئولوژيک، و مائوئيست، و پلتيک زن، و غيره را از شما نخواهد خريد. بنابراين گرد و خاک ميکنيد، شخصيت شکنى مى کنيد، مظلوم نمايى مى کنيد تا حقيقت را نگوئيد.

مى خواهيد پلاتفرم اعلام نشده تان را با گروکشى به حزب تحميل کنيد. وحشتتان از حضور در کنگره و رودررويى با اراده کادرها را در پس عباراتى مثل "در اين کنگره هر اتفاقى بيفتد و هر طرف پيروز شود حزب کمونيست کارگرى و منصور حکمت بازنده اند" مخفى ميکنيد. عواطف اعضا و کادرها را گرو مى گيريد.

ما نميگذاريم با حزبمان چنين کنيد. نمى گذاريم حالا که افق روشن سوسياليسم بعد از انقلاب اکتبر دارد نمايان ميشود، و مردم دارند به اين افق و چشم انداز مثل اميد و باورشان دست مى اندازند، آنرا از ما بگيريد. بايد فراخوان کنگره داد تا رأى و اراده مان براى حفظ اين موجود عزيز( حزب را) به نمايش بگذاريم. به رأى اکثريت احترام بگذاريد. همان توده تشکيلات که به شما رأى اعتماد داده حالا مى خواهد آنرا پس بگيرد. نشان دهيد که سياسى هستيد و به اين رأى احترام مى گذاريد.

با احترام سيما بهارى

١٧ آگوست