در رابطه با بيانيه ٢١ نفر ازاعضاى کميته مرکزى

فرزاد محمدى

بيست ويک نفراز اعضاى کميته مرکزى حزب زحمت تنظيم وامضاى بيانيه اى راکشيده اند تا بلکه راه برون رفت ازبحران کنونى که حزب در آن گرفتار آمده را جلوپاى کسانى که به

زعم اينان محور وايجاد کننده اين بحران هستند گذاشته باشند٠

بايک نگاه اجمالى به کل بيانيه در مرحله نخست تنها يک سوال در ذهن خواننده نقش ميبندد

چه نيتى پشت اين بيانيه خوابيده و آيا اصولا نياز به صدور چنين بيانيه اى بوده هست يا نه

بند به بند و جمله به جمله هر آنچه که بنام بيانيه ٢١ نفره منتشر گرديده درطول يکماه گذ

- شته بارها وبارها از زبان وقلم اينان هم شنيده و هم خوانده شده است چه نيازى به تکرار

بوده واقعا ٠

لحظه اى تامل ومرور دوباره متن بيانيه شايد کمکى باشد به روشن شدند نيات واقعى وپنهان

نويسنده و امضا کنندگانش ٠

از ابتداشروع ميکنم از آنجا که نويسنده سعى دريکى جلوه دادن اختلاف سليقه با تقابل دو

تفکرمتضاد باهم تا بدانجا پيش رفته که عملا ميخواهد درذهن خواننده اينچنين القاکندکه

يک جريان سنتى وبشدت عقب مانده بخاطريک سوتفاهم ويا نهايتا يک اختلاف پيش پاافتاده

که درتمام احزاب نيزهست ميخواهد حزب را مضمحل نمايد٠

نکته بسيار جالب دراين بند گذاشتن کنگره چهار بعنوان مرز مابين ديروز و امروز وايجاد

اين ذهنيت در خواننده که گويا قبل از کنگره چهارحزب به دستاوردهايى عظيم باوجود بودن

همين اختلافات نايل گرديده و امروز که در دوران پس از کنگره چهارهستيم حزب درمرحله

اضمحلال قرار گرفته ٠

جان کلام وفلسفه وجودى اين بند راميشود در دوجمله بسيارکوتاه به روى کاغذ آورد٠

١- چرخش به راستى در جريان نبوده ٠

٢- من بهتر از او بودم ٠

حال از اولى شروع ميکنم آيا واقعا چرخش به راست توهمى بوده که بخشى ازرهبريت بالاى حزب بدان دچار گرديده وبه قسمت اعظم کادرها نيز تسرى داده اند واينک حزب را درمقابل بحرانى غير قابل کنترل به مرز فروپاشى رسانده اند٠باور کنيد تمام آرزويم اين بود که کاش اين يک توهم بود وبس - چه به سادگى اين حزب با اين بدنه محکم براحتى قادر بود توهم زدايى کند کارى که درطول حياتش بارها وبارها

کرده و شايد به جرات بتوان گفت تنها جريانى درميان اپوزيسيون بوده که هيچگاه اسيرتوهم

نگرديده ٠

پس اگر ازتيورى توهم بگذريم بايک حقيقت لخت وعريان مواجه ميشويم وآن وجوداختلافاتى

عميق و ريشه اى و يک دمل چرکين که خواه وناخواه روزى بايد نيشتر ميخورد وسرباز

ميکرد٠نويسنده بيانيه وامضاکننده کانش خيلى ساده وپيش وپا افتاده چنين قلمداد ميکنند که نفس وجود اختلاف دراين حزب وساير احزاب نه چيز عحيبى است ونه جديد ٠

من باساير احزاب کارندارم که اگرداشتم عضو اين جريان نميشده ام پس نظر خودم را در اين رابطه مى گويم وجود اختلافى با اين درجه هم عجيب هست وهم جديد حداقل از زمانى که برگه عضويت اين حزب را پرکردم ٠

وقتى به دنياى بيرون ازخودم نگاه ميکردم ويا عملا در پروسه اى درگيرميشدم هميشه نقطه

قوتم راديکاليزم بالاى حزب بود و اين تفاوت بحدى چشمگير بود که هيچ کس ياجريانى

ياراى مقابله با آنرا نداشت وهمه ما ها درمحيط هايى که زندگى وياکار ميکرديم چهره هاى

شناخته شده وشاخصى بوديم و اگر حتى يکباراز خود اين سوال راميکرديم که چه چيز

اينقدر بزرگمان کرده شايد به زاويه هاى پنهان ذهنمان نيز خطور نميکرد که برنده ترين

اسلحه به يادگارمانده از منصورحکمت را بدين سادگى ازخود دورکنيم ٠مطلب خيلى ساده هست کسانى دراين حزب در اوج بودن خود راديدند ولى نردبان زيرپايشان را متاسفانه نديدند و درستايش خويش تا بدانجا پيش رفتند که همگان اينک شاهدش هستيم ٠من ازنويسنده وامضا کنندگان بيانيه ٢١نفره اين سوال راميکنم آيا باوراين موضوع اينقدر سخت ويا دنياى بيرون از ذهن شما اينچنين ساده که ميخواهيد براى آفتاب دليل بياوريد

تمام اسناد بر روى سايت و دراختيارتمامى کادرها قرار گرفته - تمامى سيمينارهاى اخيرتان

تا ثانيه آخر شنيده و تجزيه وتحليل شده ٠موضوع از حداختلاف داشتن برسرعکس ليدر

ويا بحثها مربوط به گذشته بوده وبه امروز مربوط نيست گذشته ٠

ميخواهيد بدانيد که مباحثاتى که امروز درميان کادرها جريان دارد بروى چه محورى هست

دقيقا ميگويم لطفا با دقت بخوانيد تقابل دو جريان متضاد باهم که هيچگونه خوانايى و وجه اشتراکى باهم ندارند از دل اسناد ومدارک علنى شده وهم چنين سيمينارهاى برگزارشده خود را نمايان کرده ٠با خط زدن امضاى اسناد علنى شده وبحث هاى ارايه شده تاکنونى

براحتى هيکل تمام قد گردش به راست را آنچنان که ماکت مانکنى رادر پشت ويترين به

تماشا ميگذارند بدون آنکه نيازى به کوچکترين تعبير وتفسيرى باشد اکثريت عظيم کادرها

ديدند٠

حقيقت تلخ هست ولى حقيقت است اگرميشود بياييد بعدازاين مرزى تعيين نکنيد بپذيريد

اين واقعيت راکه اسناد به تمامى خوانده شده حتى دوران قبل از کنگره چهار و دوران به

اصطلاح طلايى که به آن ميباليد٠

زنده باد منصور حکمت

زنده باد حزب کمونيست کارگرى

ادامه دارد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

فرزاد محمدى آلمان ١٥-٨-٢٠٠٤