از: حميد تقوائى

به: آذر ماجدى

شماره: ١٠٦

تاريخ: ١٣ ژانويه ٢٠٠٤

رونوشت: اعضاى دفتر سياسى

رفيق آذر عزيز !

سه قرار زير را براى طرح و اتخاذ تصميم در جلسه دفتر سياسى پيشنهاد ميکنم. همچنين مايلم دو نکته را در رابطه با مفادى که تا کنون براى دستور جلسه پيشنهاد شده است يادآورى کنم. نکته اول آنکه بنا به روال تا کنونى کار د س دستورات پيشنهادى بايد با طرح و قرار معينى همراه باشد تا بتوان در هر مورد تصميمگيرى نمود. گنجاندن هر ايده و موضوعى در دستور بدون آنکه به طرح و قرار مدون و قابل راى گيرى مبتنى باشد نه عملى است و نه اصولى.

نکته دوم آنکه موضوع برخى از دستورات پيشنهادى صرفا امور عملى و اجرائى است که طبق تعريف مربوط به کار هيات دبيران است. البته در هر مورد که دس لازم بداند ميتواند توصيه ها و نطرات خود را با هيات دبيران در ميان بگذارد اما تصميم گيرى در اين موارد بعهده هيات دبيران و ليدر است.

لطفا اين نوشته را در اختيار رفقاى دفتر سياسى قرار بدهبد.

با تشکر

حميد تقوائى

ضميمه: قرارهاى پيشنهادى

قراردر مورد جنبش مجمع عمومى و شورا

با رشد جنبش انقلابى عليه جمهورى اسلامى و نزديکتر شدن انقلاب حزب بايد:

- فعال تر و گسترده تر از گذشته به جنبش مجمع عمومى دامن بزند و سازماندهى مجامع عمومى در کارخانه ها را در دستور قرار بدهد.

- بيش از پيش بعنوان پيشرو و پرچمدار جنبش شورائى و سازمانده شوراها در جامعه ظاهر شود. و در هرجا و به هر اندازه که شرايط و تناسب قوا اجازه دهد شوراهاى کارگرى و توده اى را سازمان بدهد. ايجاد و رشد شوراها نه تنها با توده اى شدن و تقويت و رشد سازمانى حزب مغاير نيست بلکه يکى از عوامل تقويت حزب در شرايط انقلابى است.

- شعار زنده باد شورا را وسيعا طرح و تبليغ کند.

------------------------

قرار در مورد حد نصاب راى در دفتر سياسى

تمام تصميمات دفتر سياسى با اکثريت مطلق ( نصف بعلاوه يک آرا) اتخاد ميشود. مگر در مواردى که دفتر سياسى مشخصا تصميم بگيرد که اکثريت نسبى کافى است.

------------------------------

قرار در مورد انتخاب رئيس دفتر سياسى

در انتخاب رئيس دفتر سياسى راى همه اعضاى دفتر سياسى بايد اتحاذ شود. راى رفقاى غايب در جلسه همزمان از طريق اينترنت اخذ خواهد شد.

-----------------------------------------