رفقاى عزيز دفتر سياسى

متن جديد قرار شوراها را در زير ملاحظه ميکنيد.

ضرورت تشديد فعاليت تبليغى و سازماندهى براى ايجاد شوراها

با توجه به گسترش و راديکاليزه شدن جنبش توده اى براى سرنگونى رژيم اسلامى، حزب کمونيست کارگرى فعاليت تبليغى خود را پيرامون نقش و جايگاه شوراها تشديد کرده و دامنه فعاليت خود براى سازماندهى و ايجاد مجامع عمومى و شوراها را گسترش ميدهد. بدين منظور شعار "زنده باد شوراها" و "پيش بسوى تشکيل شوراها" بايد طرح و تبليغ شود.

پيشنهاد دهندگان: حميد تقوايى، على جوادى

اميدوارم دفتر سياسى آتى در اولين فرصت به بحث و تصميم گيرى درمورد اين قرار بپردازد.

با درود

حميد تقوائى

١٦ سپتامبر ٠٣