به رئيس دفتر سياسى رفيق حميد تقوايى

(لطفا اين يادداشت را در اختيار رفقاى دفتر سياسى بگذاريد)

متنى که بعنوان متن جديد قرار شوراها از طرف رفقاى پيشنهاد دهنده قرار پيشين براى بحث و تصميم گيرى به دفتر سياسى ارائه شده، از نظر محتوا و محورها و شعارهايش، همان قرار پيشين است و المنت جديدى در بر ندارد. با توجه به نامه ٣ سپتامبر رئيس دفتر سياسى داير بر اعلام کفايت مباحثات و از دستور خارج شدن آن قرار، طرح مجدد آن در بسته بندى جملات جديد ناموجه است. دعوت دوباره به چنين بحثى، دعوت به گردش در دور باطل است. بويژه اينکه طرح مساله، سه روز قبل از پلنوم، چه مناسبتى دارد، ربط آن با پلنوم و يا سمينار پيشنهادى جوار آن چيست و چرا به بعد موکول نشده، ناروشن است.

فاتح شيخ

١٦ سپتامبر ٠٣

توضيح:

من نفهميدم چه چيزى ناروشن است. قرار براى دفتر سياسى آتى مطرح شده و اين را به صراحت در متن خود نامه گفته ام. نه در پلنوم و نه در سمينار بعدى اين قرار طرح نخواهد شد(اگر هم کسى طرح کرد من مخالفت ميکنم ). اين را در جلسه قبلى دفتر سياسى گفتم و در صحبت تلفنى با رفيق فاتح گفتم و در نامه اعلام خود قرار گفتم، آيا باز هم بايد تکرار کرد؟ اين که اين قرار همانست يا نيست بگذاريد دفتر سياسى تصميم بگيرد. من اين قرار را ندادم که دوباره بحث را باز کنيم.

١٦ سپتامبر

حميد تقوائى