لطفا براى اعضاى دفتر سياسى بفرست

رفيق حميد تقوايى با سلام

امروز شما نامه اى را در بر خورد به رفيق محمد فتاحى نوشته اى که براى من سوال ايجاد کرده است. (البته رفيق على جوادى هم در همين چهارچوب و تند تر از شما در همين رابطه مطلبى نوشته است از آنجا که رفيق جوادى يک طرف بحث است من فعلا در اين چهاچوب مورد نظرم به آن نمى پردازم).سوال من اين است اگر نامه شما به عنوان حميد تقوايى يک طرف بحث نوشته شده مانند نامه رفيق جوادى مسئله ديگرى است و بايد مانند نامه على جوادى به آن پرداخت. اما اگر شما به عنوان رئيس دفتر سياسى و رئيسى که جلسه را اداره مى کند و تلاش مى کند فضا سالم بماند و بحث ها را طورى هدايت کند که به صورت سياسى و درستى پيش بروند، براى من اين سوال مطرح شده که در اين دور از مباحثات فقط مطلب محمد فتاحى (البته من با اين صورت مسئله از نوشته محمد فتاحى موافق نيستم اما اگر اين را از شما قبول کنم) بود که "صريح و بى پروا به رفقا آسنگران و على جوادى اهداف و انگيزه هاى نسبت داده است که از سطح نقد و نوشته آنها بسيار فراتر مى رود" و فقط اين نوشته است که " نمونه مجسم بى حرمتى به کادرها و رهبرى حزب است؟" راستى رفيق حميد من حق ندارم از شما بپرسم شمايى که نگران فضاى بحث ها هستيد در مورد بحثهاى اين دو رفيق که نه تنها انگيزه يابى نکرده اند بلکه در مورد بحث هاى کورش و رفقاى مخالف قرار شورا حکم صادر کرده اند نطرت چيست؟ آيا احکامى که تجديد نظر در مبانى برنامه اى، انداختن بحث به حزب،مخالفت با نادر و،،،،وفاکتهاى ديگرى که رفقا به آن اشاره کرده اند

بدون استدلال و بدون اثبات به اين فضايى که شما فکر مى کنيد محمد فتاحى به تنهايى آن را خراب کرده است کمک مى کند؟ آيا فقط شيوه بحث محمد فتاحى بايد از طرف رهبرى حزب به قول شما و على جوادى تقبيح و محکوم گردد؟

اين البته متاسفانه از جانب شما تنها به اين محدود نبوده و در مورد کانالى که محمد فتاحى به اسناد نيز دسترسى پيدا کرده همين برخورد را کرده اى. آيا من حق ندارم باز هم از شما سوال کنم در ابن دور فقط اين مورد اتفاق افتاده که شما اينقدر پيگيرى کرديد؟ آيا مى خواهيد چندين مورد ديگر از رعايت نکردن اين ضوابط را برايتان رديف کنم؟ در يک جلسه دفتر سياسى هم عين همين برخورد يکطرفه را ازشما ديدم که اگر لازم باشد به آن اشاره ميکنم

من اين برخورد شما را در چهارچوب همان اختلاف نظر مى بينم و نه به عنوان کسى که جلسه را اداره مى کند و مواظب است که طرفين فضا را خراب نکنند. حداقل تذکرات شما تا کنون بصورت رسمى و مکتوب براى کسى بوده که موافق نظر شما نبوده است.من اين نوع برخورد را يک بام و دوهوا مى بينم و با آن موافق نيستم و فکر مى کنم اتفاقا به هدفى که شما مورد نظرتان است، .يعنى ادامه بحث ها در فضايى که مورد نظر شماست کمکى نخواهد کرد.

با آرزوى موفقيت براى همگى صالح سردارى ١٠ سپتامبر ٢٠٠٣