توضيح به رفقاى دفتر سياسى: اين نوشته بعد از ارسال نامه اخيرمن در نقد روش رفيق محمد فتاحى بدستم رسيد.

حميد

از محمدفتاحى به رفيق حميدتقوايى

نهم سپتامبر

جهت اطلاع رفقاى دفتر سياسى که بحث مرا گرفته اند.

ملاحظه اى بر نوشته خودم!

در بحثى که با رفيق اصغر داشتم متوجه يک اشکال در بحثم شدم، و بابت اين بايد از وى تشکر کنم. من معمولا نوشته هايم را اگر اصغر وقت کند با وى چک ميکنم، در اينمورد هم اگر اين کار را کرده بودم، حالا اين نوشته لازم نبود، به هر حال؛

در بحث من، در اشاره به نقد رفقا حمه و على از کورش، به موقعيت تشکيلاتى کورش اشاره کرده ام، و اين يعنى کشاندن رفقا به ملاحظه کارى در برخورد به نظرات وى در يک بحث سياسى درون حزبى. کسى که در اينمورد توصيه مرا عملى کند، در نقدش به نظرات کورش دچار محافظه کارى ميشود. اين يعنى دعوت به سازش در بحث سياسى نسبت به کسانى که موقعيت تشکيلاتى بالاترى دارند. اين شيوه کار، رابطه نابرابرى بين بالا و پايين حزب را دامن ميزند و نهايتش ايجاد فضايى است که شايسته احزاب طبقات بالاى جامعه است نه حزب ما. در نظر گرفتن همين موقعيت وى به مثابه ليدر است، که در بحث من، رفقا را به چالنج کردن و گارد گرفتن در مقابل ارگان حزبى(ليدر) متهم ميکند، و به جاى جواب سياسى به انتقاداتشان، به گارد تشکيلاتى پناه ميبرد. به هرحال اميدوارم اين ملاحظه من بتواند در تراشيدن و کنار زدن اين اشتباه که سايه اش بر بخشهايى از نوشته ام سنگينى ميکند، کارساز باشد.