رفيق محمد عزيز

در نامه قبلى انتقاداتم به شيوه تو در بحث را مطرح کردم و در اينجا مايلم در مورد ملاحظه اى که بر نوشته خودت مطرح کرده اى نيز نظرم را بگويم. تو در اين نوشته يک جنبه مهم و حساس از روشى که در بحثت داشته اى را صادقانه و صريحا نقد کرده اى و اين از نظر من اقدامى مثبت و رو بجلوست که به پيشبرد سالم و اصولى بحثها کمک ميکند. اميدوارم با همين روحيه و بوچون به نامه انتقادى من و کلا ادامه مباحث برخود کنى.

در مورد دسترسى تو به اسناد توضيحاتت قانع کننده بود و از اين نظر انتقادى به تو وارد نيست.

با آرزوى موفقيت

حميد تقوائى

١٠ سپتامبر ٠٣

رونوشت به دفتر سياسى براى اطلاع