رفقاى عزيز دفتر سياسى

رفيق محمد فتاحى در نوشته خود پيرامون مباحثات اخير که امروز صبح براى شما اى ميل کردم به نوشته هايى رجوع ميکند که از نظر رسمى هنوز در سطح ک م و مشاورين پخش نشده است. من بعد از ارسال نوشته براى شما متوجه اين نکته شدم. اين نوشته سنديت و رسميت ندارد و خواهش من اينست که آنرا ناديده بگيريد. در ضميمه نامه من به رفيق محمد فتاحى را ملاحظه ميکنيد.

با درود

حميد تقوائى

٨ سپتامبر ٢٠٠٣

رونوشت رفيق کورش مدرسى

-------------

رفيق محمد فتاحى عزيزدر مطلبى تحت عنوان "همه چيز غير از شورا" به نوشته هايى از على جوادى و من و محمد آسنگران اشاره ميکنيد که هنوز بطور رسمى در سطح ک م و مشاورين پخش نشده است. اين سئوال مطرح ميشود که اين اسناد چطور و از چه کانالى بدست شما رسيده است. لازم است در اولين فرصت در اين مورد توضيح بدهيد. دسترسى شما به اين نوشته ها و نفس رجوع به آنها در بحثتان قابل انتقادست. من متاسفانه بعد از ارسال مطلب شما براى دفتر سياسى متوجه اين مساله شدم و گرنه از پخش آن حتى در سطح دفتر سياسى خوددارى ميکردم.

حميد تقوائى

٨ سپتامبر ٢٠٠٣