رفقاى عزيز دفتر سياسى

مجموعه بحثهايى که اين بار در اختيار ک م و مشاورين گذاشته ميشود( آخرين مجموعه) صرفا شامل نوشته هاى اعضاى دس خواهد بود و نوشته هاى تازه ک م و مشاورين که براى شما فرستاده شده در اين مجموعه نخواهد بود. لذا اگر ميخواهيد بحث جديدى براى من بفرستيد ( و اين بحث در محمدعه بيايد) لطفا به نوشته هاى رفقاى خارج د س بر خورد نکنيد.

قربان همگى حميد تقوائى

٨ سپتامبر ٢٠٠٣