رفقاى عزيز کميته مرکزى و مشاورين

متوجه شدم که چند روز قبل دو سندى که ميخواستم براى دفتر سياسى بفرستم را اشتباها براى ک م فرستاده ام. يکى نوشته اخير خودم در بحث قرار شورا و سند ديگر در مورد ختم مباحثات به شکل کنونى و تشکيل سمينار. گر چه هيچيک بحث درونى دس نيست - نوشته اول در مجموعه بحثهاى اين دوره گنجانده خواهد شد و موضوع دوم نيز در مقدمه اين مجموعه طرح ميشود- اما با اينهمه قصد من در اين مقطع ارسال اين نوشته ها براى ک م نبود. اين اشتباه لپى من بود، ميبخشيد. اميدوارم فعلا اين اسناد را ناخوانده بگيريد!

موفق باشيد

حميد تقوايى

٥ سپتامبر ٢٠٠٣