رفقاى عزيز دفتر سياسى

به نظر من بحث حول شوراها در شکل فعليش باندازه کافى پيشرفته است و بايد نحوه انجام مباحثات را تغيير داد. تا کنون بحث در دو سطح مطرح شده حول خود قرار و حول مباحث پايه اى ترى در رابطه با استراتژى حزب. در سطح اول من و على قرار ديگرى در باره شوراها با تدقيق فرمولبنديهاى قرار فعلى پيشنهاد خواهيم کرد و به اين معنى قرار فعلى خود بخود از دستور خارج ميشود. در مورد سطح پايه اى تر بحث نظر من اينست که يک سمينار مرکزى در مورد استراتژى حزب در تصرف قدرت سياسى داشته باشيم. اين سمينار در جوار پلنوم ( روز سوم) برگزار ميشود و به اين ترتيب بخش وسيعى از اعضاى ک.م و مشاورين امکان پيدا ميکنند که در آن شرکت کنند. من ايده سمينار و تاريخ آنرا با کورش در ميان گذاشتم و او هم کاملا موافق بود. در مورد پخش بحثها در سطح ک.م و مشاورين نوشته هاى تازه را که براى شما ارسال شده به عنوان آخرين مجموعه مباحثات ( اسناد ١٠٨) براى رفقا ميفرستم و در مقدمه اش در مورد قرار و سير بحث و سمينار همين توضيحات را ميدهم. رفقائى از د س که هنوز لازم ميدانند در اين زمينه نظراتشان را بنويسند و بدست ک.م و مشاورين برسانند لطفا عرض يکهفته ( تا روز ١٠ سپتامبر) نوشته شان را براى من بفرستند تا در اسناد ١٠٨ گنجانده شود. طبيعى است در مورد اين موضوع و هر موضوع ديگرى رفقاى دس ميتوانند کتبا نظر بدهند و من کماکان بحثهايشان را در دفتر سياسى پخش خواهم کرد. ( همين طور هر بحثى که از طرف رفقاى ک.م و مشاور خطاب به دس بيايد). بحث بر سر کفايت مذاکرات مباحث حول شورا در شکل فعلى است.

خوشحال ميشوم هر نظرى درباره نکات فوق داريد را براى من بفرستيد.

قربان همگى حميد تقوائى

٢٧ اوت ٢٠٠٣