فراخوان به همه احزاب اپوزيسيون

جمهورى اسلامى در آستانه سرنگونى است. تضمين حق مردم در تعيين حکومت آينده ايران مستلزم برسميت شناسى و تعهد به پايه اى ترين آزادى هاى سياسى است. به اين منظور حزب کمونيست کارگرى ايران منشور آزادى هاى سياسى و تعهد خود را به تحقق آن اعلام ميکند و همه احزاب و نيروهاى سياسى اپوزيسيون را به تعهد به اين منشور فراميخواند.

دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران

٢٥ آذر ١٣٨١ - ١٦ دسامبر ٢٠٠٢

منشور آزاديهاى سياسى

به منظور تامين شرايطى که فعاليت آزاد و امن سياسى در جامعه ممکن شود و مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه حکومت مطلوب خود را تعيين کنند جمهورى اسلامى بايد سرنگون شده و مفاد اين منشور متحقق گردد:

١- جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کليه قوانين و مقرراتى که منشاء مذهبى دارند. آزادى مذهب و بى مذهبى.

٢- آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب. ٣ - برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى. لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است.

٤- برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت.

٥- آزادى کليه زندانيان سياسى.

٦- لغو مجازات اعدام.

٧- دسترسى همگانى بويژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى دولتى.