رفقاى دفتر سياسى

همراه اين ياداشت سه سند را برايتان ميفرستم.

سند اول متن بيانيه اى است که کمسيون منتخب دفتر سياسى در مورد آن به توافق رسيده است.

سند دوم - متن قطعنامه اى است که به تصويب اکثريت اعضاى کمسيون رسيده است (رفيق رحمان در جلسات آخر مربوط به تهيه قطعنامه حضور نداشت)

سند سوم اصلاحيه هاى پيشنهادى من بر قطعنامه است. ارائه توضيحات لازم مربوط به دلايل پيشنهاد اصلاحيه ها را من به جلسه دفتر سياسى موکول ميکنم.

اميدوارم با فرصت يک هفته اى که تا جلسه دفتر سياسى مانده فرصت کار روى اين اسناد را داشته باشيد.

مخلص شما

کورش مدرسى

٦ دسامبر ٢٠٠٢