از: کورش مدرسى

به: دس

تاريخ: ١٦ اکتبر ٢٠٠٢

موضوع: يک توضيح و يک معذرت

رفقانامه اى که من در مورد بحث قطعنامه و بياينه به دفتر سياسى نوشتم به روشنى سمينار را در مقابل دفتر سياسى قرار ميدهد. از اين سر برداشت رفقا که طرح و نظر من دارد دفتر سياسى را دور ميزند موجه است. صرف نظر از اينکه موضوعيت سمينار از کجا ميايد و دلايل پيشنهاد من چيست. اين ميبايست قبلا در دفتر سياسى طرح ميشد. تصميم در مورد سمينار اشتباه بود. من اين سمينار را فعلا معلق ميکنم تا در دفتر سياسى در اين مورد بحث شود و حدود ثغور کار مشخص شود. از بابت اين اشتباه متاسفم. بعلاوه نامه به روشنى خواستار خذف بحث مربوط به قطعنامه و بياينه از دستور است. باز هم صرف نظر از اينکه توضيح و منظور من چيست، اين هم نادرست است.

درصورت لزوم در جلسه دس در اين مورد توضيحات بيشترى در اين مورد خواهم داد.

اميدوارم اين ياداشت کوتاه سنگ به چاه افتاده را بتواند بيرون بياورد.