رفقاى دفتر سياسى

در بحث تلفنى که با رفيق حميد و اصغر داشتيم و با مراجعه مجدد به نامه اول خودم متوجه شدم که سمينارى که من مطرح کرده بودم بصورت آلترناتيو بحث در جلسه دفتر سياسى آمده است. اشتباه از من بوده. من هدفم اين نيست. تصور من اين بود که اگر ما در ادامه سير تاکنونى بحث پيش برويم قدم بعد در اين جلسه دفتر سياسى اين خواهد بود که در مورد اصلاحيه هاى محتلف به قطعنامه وارد بحث شويم. به نظر من بدون بحث تبيين پايه اى تر از خود فلسفه قطعنامه نميشود وارد بند ها و اصلاحيه ها شد. بحثى که من ميخواهم در سمينار مطرح کنم بحث وسيعترى است که بحث کنونى گوشه اى از آن است، بحث در مورد سياست ما در کردستان که در دستور همين جلسه دس قرار دارد گوشه ديگرى و گوشه هاى ديگرى که شايد لازم نباشد دفتر سياسى در مورد آنها تصميم بگيرد. يک بحث سمينارى است که هنوز فکر ميکنم جايش جلسه دفتر سياسى نيست.

کورش مدرسى

١٦ اکتبر ٢٠٠٢