از حميد تقوائى

به د س

تاريخ ١٥ اکتبر ٢٠٠٢

رفقاى دفتر سياسى

بعد از نامه دوم کورش با او مفصلا تلفنى صحبت کردم و روشن شد که منظور کورش بردن بحث به سمينار بعنوان آلترناتيو پروسه کار د.س نبوده است. بعبارت ديگر کورش پيشنهاد از دستور خارج کردن بحث قطعنامه و اساسنامه از جلسه د.س را ندارد ( اميدوارم خود کورش هم اين نکته را باطلاع همه برساند چون نامه اش خلاف اين را ميگويد).

در هر صورت من لازم ميبينم در اينجا يکبار ديگر بر اهميت و مبرميت به نتيجه رساندن بحث حول قطعنامه و بيانيه تاکيد کنم. اميدوارم بحث هاى اخير حول نامه کورش اذهان را از بحث اصلى دستور جلسه د.س منحرف نکرده باشد.

نکات قابل جواب ديگرى در نامه دوم کورش هست که لازم نمى بينم در اينجا واردش شوم.

حميد تقوايى