رئيس جان :

نکات اساسى (ميجر) مورد نظر من بهمراه آلترناتيو ارائه شده در زير آمده است. نکات فرعى و ماينر در متن آمده است.

على جوادى

نکات ميجر

١- بند ٣ به صورت زير تغيير کند.

٣- تنها برقرارى جمهورى سوسياليستى، که تضمين کننده وسيعترين آزاديها و رفاه و برابرى در جامعه است، بطور واقعى و عينى قادر به تحقق خواستهاى توده وسيع مردم است. جمهورى سوسياليستى نظامى برابر، آزاد، مرفه، سکولار و مبتنى بر تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم و مستمر توده وسيع مردم در جامعه است. در غير اينصورت در صورت سرنگونى رژيم اسلامى منجر به برقرارى نوعى ديگرى از استبداد، شکل ديگرى از استثمار و بى حقوقى و محروميت مردم خواهد شد.

توضيح: بحران سياسى و اقتصادى موجود در چهار چوب يک پروژه راست پرو غربى قابل حل است. اين بند راه حل راست در اپوزيسيون را نمى بيند. مساله خواست مردم و آزاديها و رفاه و برابرى مسلما امر ديگرى است. بعلاوه مبارزات مردم ميتواند با تثبيت آلترناتيو راست محافظه کار کاملا فروکش کند. بنظرم ما نبايد در يک قطعنامه از زاويه "حل بحران"، هر نوع بحرانى، وارد بحث شويم. مردم از اين زاويه به مساله نگاه نميکنند. مساله رفاه و آزادى و شرايط زندگى است. اين خصوصيات را بايد از "حل بحران" جدا کرد.

٢- در بيانيه من فکر ميکنم که بايد بندى در مورد پايبندى و تعهد نيروها به اراد آزاد مردم گنجانده شود. تضمين اين مساله تمکين و گردن گذاشتن به آراء مجمع نمايندگان شوراهاى مردم است. پايبندى به اراده آزاد مردم دندان تيز بيانيه است.

نکات ماينر

١- بند ٤ بصورت زير تغيير کند: ٤- يکى از نتايج تحولات آتى رو در رو قرار گرفتن آلترناتيوهاى سياسى، اقتصادى و حکومتى دو قطب چپ و راست جامعه است. نتيجه اين تحولات بسته به ثقل و سطح و ابعاد تاثيرگذارى حزب کمونيست کارگرى ميتواند از گسيخته شدن شيرازه جامعه ( سناريوى سياه) تا برقرارى جمهورى سوسياليستى را در بر بگيرد. از اينرو حزب کمونيست کارگرى قاطعانه براى ناظر کردن افق چپ و آزاديخواهانه و راديکال خود بر جنبش سرنگونى طلب تلاش ميکند. پيروزى قطب چپ جامعه به رهبرى حزب کمونيست کارگرى شرط تحقق آزادى و برابرى و رفاه مردم در ايران است.

٢- بند ٦ بصورت زير تغيير کند: ٦- يک ويژگى شرايط سياسى حاضر حضور نيروهاى متعدد بورژوايى در اپوزيسيون رژيم اسلامى است. اين نيروها ميکوشند آلترناتيوهاى راست و بوروژايى خود براى فرداى ايران را در قالب طرحهاى عوامفريبانه و شعارهاى گنگ و نامشخص نظير "حکومت مردمسالار" و "مجلس موسسان" و "رفراندوم" بيان کنند و به اين طرحها ظاهرى مشروع و مبتنى بر راى مردم دهند. اين طرحها اساسا ناظر بر حذف و جلوگيرى از حضور و دخالت متشکل و آگاهانه و آزادانه مردم در تعيين سرنوشت و حکومت آتى است.

٣- تغييرات جزيى در قطعنامه آورده شود:١- اعلام بيانيه مبانى حقوق وآزاديهائى که تحقق آن به مردم امکان ميدهد آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود را انتخاب و برقرار کنند. حزب کمونيست کارگرى ميکوشد تامفاد اين بيانيه را به خواست و انتظار بديهى توده هاى مردم تبديل کند، به نحوى که تحت هر شرايطى و در مقابل هر گونه انتخاباتى (مکانيسمى) براى تعيين رژيم بعدى، تعهد به مفاد اين بيانيه به معيار تعهد به خواست و اراده آزاد مردم تبديل شود. حزب از کليه نيروها و احزاب اپوزيسيون ميخواهد که به مفاد اين بيانيه متعهد شوند.

٣- افشاى طرح ها و الگوهاى احزاب و نيروهاى بورژوائى براى تعيين دولت نظير رفراندوم و مجلس موسسان و حکومت مردمسالار و غيره. تعهد اين احزاب به بيانيه و تبعيت آنان از تصميم مجمع نمايندگان شوراهاى مردم تنها معيار واقعى پايبندى اين احزاب به راى (اراده) مردم است.