در رابطه با قطعنامه و بيانيه ها و ورژن هاى پيشنهادى

من از تمام ورژنهاى پيشنهادى ورژن پيشنهادى دوم حميد تقوايى را مناسب ميدانم. نسخه ارسالى کورش و مصطفى همان مشکلاتى را دارد که حميد نيز اشاره کرده است. من با اضافه کردن بخشهاى پيشنهادى رفيق فاتح بهرامى که برگرفته از نسخه کورش مدرسى است به نوشته حميد تقوايى موافق نيستم. به نظر من قطعنامه دوم پيشنهادى حميد تغيير کيفى کرده و اشکالات اساسى آن رفع شده و با بعضى اصلاحات کوچک قابل انتشار است.

به نظر من بيانيه طرح پيشنهادى فاتح بهرامى بيشتر منظور ما را تامين ميکند و من با آن موافقم.

ملاحظاتم در مورد قطعنامه پينشهادى حميد تقوايى ورژن دوم:

- من نيز فکر ميکنم بند ٤ قطعنامه حميد حذف شود. به همان دلايلى که فاتح بهرامى اشاره کرده است.

- من نيز لازم ميدانم دو جمله آخر بند ٥ حميد به همان صورتى که فاتح بهرامى نوشته حذف شود.

- جمله زير همانطور ک فاتح بهرامى گفته از بند دوم وظايف حذف شود.

شوراها همچنين مناسبترين و دموکراتيک ترين ظرف تشکيلاتى براى فعاليت همه احزاب و نيروهاى سياسى است.

- بند ٣ قسمت مربوط به وظايف حذف شود.

شهلا دانشفر

٥ اکتبر