رفيق کورش با سلام من آدرس همه رفقاى دفتر سياسى را ندارم لطف کن بفرست. صالح سردارى

رفقاى عزيز دفتر سياسى

مى خواستم در مورد بيانيه و قطعنامه رفيق حميد و بحث هاى ديگر رفقا حول و حوش آن نظرم را هر چند با تاخير برايتان بنويسم.

در مورد بيانيه و قطعنامه رفيق حميد من برعکس رفقا انتقاد زيادى به آن ندارم. فکر مى کنم مى شد بيانيه و يا قطعنامه را بهتر نوشت اما مشکل من در اين رابطه بى روح بودن و حتى رو به داخل بودن،و...... بيانيه و قطعنامه نيست. بايد از بيانيه يا قطعنامه همان انتظاراتى را داشت که در جلسه دفتر سياسى روى آن توافق کرديم. بنظرم آنچه که در جلسه مورد توافق بود بيانيه و قطعنامه رفيق حميد منعکس کرده است. همانطوريکه بالاتر به آن اشاره کردم شايد فرمول بندى هاى بهترى مى شد برايش پيدا کرد اما در اصل مسئله تغييرى جدى صورت نمى داد. شايد اگر رفيق حميد همه نکات مطرح در نامه هاى رفقاى دفتر سياسى را در قطعنامه مى آورد از مرز توافقاتى که در جلسه بود فراتر مى رفت اين بار مى توانستيم از اين سر رفيق را مورد انتقاد قرار دهيم که چرا مفاد سند از توافقات خارج شده است.

من در جلسه دفتر سياسى با دادن بيانيه و قطعنامه در چهارچوبى که رويش توافق بود و در سند رفيق حميد منعکس است مخالفتى نداشتم اما در عين حال گفتم که جوابگوى وضعيتى که در آن دوره پر تلاطم حزب با آن روبرو خواهد شد نيست. الان هم اينطور فکر مى کنم. ما تا به آن خلايى که پيش خواهد آمد جواب ندهيم و معلوم نباشد چکار خواهيم کرد هر بيانيه و قطعنامه اى با هر فرمول بندى کماکان مشکل گشا نخواهد بود. ما بايد مانند يک حزب مدعى که تصميم دارد براى جامعه تعيين تکيف مى کند از همين الان خود را براى دوره اى که قدرت رها مى شود، سناريوهاى مختلف را بررسى کرده و براى هرکدام از آنها نقشه و برنامه خود را داشته باشيم.

اگر ما بتوانيم روى اين سناريوها و احتمالات و........به توافق برسيم ديگر براى نوشتن بيانيه و يا هر سند ديگرى کم نخواهيم آورد. اينکه رفقا به نکات مهم و زيادى در حول و حوش اين بيانيه و قطعنامه به اشاره مى کنند نشان مى دهد که حلقه اى در اين ميان گم شده است و مى خواهيم بار و وظايف اين حلقه گم شده را بر دوش بيانيه و قطعنامه بيندازيم.

بهر حال اميدوارم که بتوانيم در جلسه آينده دفتر سياسى به اين بحث ها جواب مناسب بدهيم.

برايتان آرزوى سلامتى دارم صالح سردارى ٢٧ سپتامبر