رفقا من فکر ميکنم در مورد بيانيه ما به سه سند احتياج داريم

يک قطعنامه که خطوط اصلى تحليل ما و مبناى سياست ما را توضيح دهد. اين قطعنامه بنظر من بايد موجز، روشن و رو به بيرون باشد.

يک بياينه يا منشور حداقل حقوق مردم در دوره مورد بحث

يک سند داخلى که رئوس کارهاى ما در اين رابطه را مشخص کند. اين يکى يک سند داخلى است که نحوه کمپين ما و اقدامات ما را روشن ميکند.

در اسنادى که تا کنون تنظيم شده سند اول و آخر با هم آمده که مساله را پيچيده ميکند و ناچارا رنگ درون تشکيلاتى به آن ميدهد.

پيشنهاد من در مورد دو سند قطعنامه و بياينه را در زير ميخوانيد

کورش

٢٧ سپتامبر ٢٠٠٢

قطعنامه در مورد تضمين حق مردم در انتخاب نظام حکومتى آينده ايران

١ - جمهورى اسلامى در حال فروپاشيدن است. سقوط اين رژيم در مقابل اعتراض مردم به يک احتمال قوى تبديل شده است. بهمراه اين واقعيت مساله تعيين حکومت بعدى در برابر جامعه قرار گرفته است.

٢ - حزب کمونيست کارگرى، همچون هر حزب جدى سياسى ديگرى براى کسب قدرت سياسى مبارزه ميکند و حق مردم در تعيين نظام آينده کشور را تضمين کرده و به رسميت ميشناسد. در همان حال حزب معتقد است که سرراست ترين و کم مشقت ترين راه عبور از اين دوره تضمين تعيين نظام آينده ايران بر اساس اراده آگاهانه و آزاد مردم، بعنوان قانون جارى، در سطح جامعه است.

٣ - راه حل هائى که تا کنون مطرح شده اند هيچ يک اين انتخاب آگاهانه و آزادانه را تضمين نميکند و، فراتر از اين، راه حل هائى است براى قيچى کردن نقش مردم و تحميل يک نظام بر جامعه که مردم و حزب کمونيست کارگرى آنرا نخواهند پذيرفت.

الف - طرح رفراندم - با عدم قائل شدن به يک دوره تضمين فعاليت آزاد سياسى در جامعه که به مردم امکان آگاهى از آلترناتيو هاى موجود را ميدهد، - با تعيين دو يا چند سوال مبهم در مورد نوع نظام آتى در ايران که منشا تعيين اين سوالات خارج از کنترل مردم هستند،

- با مسکوت کذاشتن ارگان برگزارى اين رفراندم مبارزه براى تعيين نظام آتى را سقط ميکند و تلاشى است براى بيرون کردن مردم از صحنه دخالت در تعيين نظام آتى و شرکت در اجراى آن.

ب - طرح مجلس موسسان - با عدم قائل شدن به يک دوره تضمين فعاليت آزاد سياسى در جامعه که به مردم امکان آگاهى از آلترناتيو هاى موجود را ميدهد، ب - با تعيين نمايندگانى که بعد از انتخاب توسط مردم قابل عزل نبوده و ميتوانند عليرغم ميل مردم نظامى را به آنها تحميل کنند، - با مسکوت گذاشتن ارگان برگزارى انتخابات و وضعيت حقوق سياسى و اجتماعى مردم در اين دوره عملا اقدامى در راه تحميل اراده جمع کوچکى به مردم و خارج کردن مردم از صحنه تلاش براى تعيين نظام آتى است.

٤ - حزب کمونيست کارگرى ايران تعيين نظام آتى جامعه با کمترين مشقت و در کوتاه ترين مدت را متضمن تحقق اراکان زير ميداند:

الف - تضمين و اجراى حداقل حقوق سياسى مردم در اين دوره،ب - واگزارى تصميم در مورد نظام آينده به مجمع نمايندگان شوراهاى مردم، که نمايندگان آن زير کنترل دائمى اين شوراها و توسط آنها قابل عزل هستند.

٥- حزب کمونيست کارگرى ايران براى مقابله با خطر گسيختگى ارکان مدنيت و بيرون کردن مردم از صحنه سياست و تحميل يک نظام ديگر بر جامعه، اقدامات و سياست هاى زير را اتخاذ ميکند:الف - حزب کمونيست کارگرى بيانيه حقوق حداقل سياسى مردم در دوره گذار - دوره اى که طى آن مردم، احزاب و جريانات سياسى و تشکل هاى مختلف امکان فعاليت آزاد را دارند و مردم ميتوانند آگاهانه و آزادانه در مورد نظام آينده کشور تصميم ميگيرند را منتشر ميکند. حزب از کليه احزاب سياسى اپوزيسيون ميخواهد که تعهد خود به مفاد اين بيانيه را اعلام کنند.

ب - حزب کمونيست کارگرى مجمع نمايندگان شوراهاى مردم را ارگان تعيين حکومت جانشين جمهورى اسلامى ميداند و از همه احزاب اپوزيسيون ميخواهد که صلاحيت چنين مجمعى را به رسميت بشناسند.

٦ - حزب کمونيست کارگرى ايران تضمين اين حقوق را متضمن سرنگونى کامل جمهورى اسلامى و استقرار دولتى ميداند که اين حقوق را تضمين و جارى ميسازد. دولت حزب کمونيست کارگرى ايران نتنها اين حقوق بلکه وسيعترين آزادى هائى که در برنامه دنياى بهتر آمده است را به اجرا خواهد گذاشت. در همان حال تضمين اين حقوق يکى از ارکان اصلى سياست حزب کمونيست کارگرى در مقابل هر دولت ديگرى است.

بيانيه حداقل حقوق مردم براى انتخاب نظام آينده

به منظور فراهم آوردن شرايطى که امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب ممکن شود و به مردم امکان تعيين آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود داده شود، حقوق زير بايد تضمين گردد:

١ - آزادى بى قيد و شرط بيان، تشکل، اعتراض، مطبوعات، هنر و غيره.

٢ - جدائى کامل دولت از مذهب. لغو کليه قوانينى که منشا آن فقه يا عرف مذهبى هستند.

٣ - تضمين دسترسى همگانى، بويژه احزاب و تشکل هاى مردم به رسانه هاى جمعى.

٤ - اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتماعى

٥ - لغو مجازات اعدام

٦ - آزادى کليه زندانيان سياسى

٧ - حق بى قيد و شرط همه افراد شانزده سال به بالا در انتخاب کردن و انتخاب شدن.

حزب کمونيست کارگرى ايران همه احزاب، شخصيت ها و نيروهاى سياسى را فرا ميخواند که تعهد بى قيد و شرط خود به اين حقوق را اعلام کنند.