کورش عزيز، لطفا اين را براى رفقاى د. س بفرست.

با تشکر مريم نمازى

رفقاى دفتر سياسى

در مورد سندهاى پيشنهادى رفيق حميد:

بنظر من هم اين سندها ناکافى اند. مسئله قدرت سياسى باز شده است. ما نماينده مردميم (و نه فقط چپ در جامعه). مى خواهيم طرح و رهنمود بديم تا بعد از فروپاشى رژيم مردم بتوانند در فضاى باز با ابزار خودشان (مجمع نمايندگان) حکومت آينده را انتخاب کنند. از اينرو اين سند بايد چند اصل را حفط کند:

١. بايد خطاب به جامعه از طرف صاحبان جامعه نوشته شود

٢. بايد در نمايندگى از مردم طرح شود و نه فقط در نمايندگى حزب و يا چپ

٣. بايد "بى طرف" باشد - همانطور که رفراندم و غيره "بى طرف" بنظر مى آيند

در اين سندها ما مى خواهيم چند کار اصلى انجام دهيم که بنظر مى رسد کارهاى داخلى خودمان، افشاگريهايى که بايد بعد از انتشار سند انجام گيرد و غيره را در اين کارهاى اصلى قاطى کرديم.

اين سند بايد:

١- بگويد که بعد از فروپاشى جمهورى اسلامى ما مى خواهيم مردم در بهترين و دمکرات ترين و کم مشقت ترين حالت حکومت بعدى را انتخاب کنند.

٢- براى اينکه اين عملى شود ما آزاديهايى را براى فعاليت فراهم مى کنيم و ديگران را به تعهد به اين آزاديها دعوت مى کنيم. بنظر من هم لازم است:

٭ در مورد انحال و يا حداقل کنترل ارتش صحبت کنيم

٭ حقوق برابر براى تمام افراد را اضافه کنيم (مهاجرين را هم در بر مى گيرد)

٭ و لغو مجازاتهاى اسلامى را هم خوب است اضافه کنيم به دنبال لغو اعدام

و ٣- براى اينکه مردم بتوانند دخالت کنند ما بهترين راه دخالتگرى آنان را که مجمع نمايندگان است معرفى مى کنيم و توضيح مى دهيم.

بنظرم لازم نيست اينجا راه حلهاى بورژوائى را افشا کنيم و يا بگيم ما چه برنامه هايى داريم يا کارهاى ريز خودمان را اينجا ليست کنيم. اين جزو وظايف خودمان است. به مردم ربطى ندارد. طرحها و برنامه ها و افشاگريها را بايد در جاهاى ديگرى براى جا انداختن اين سندها انجام دهيم. براى مثال راست هم که رفراندم را مطرح مى کند نمى گويد از مجمع نمايندگان بهتر است. طرح خودش را بعنوان صاحب جامعه مى آورد. ما هم بايد اينطور به اين مسئله برخورد کنيم و نه بطور تدافعى اى و يا بعنوان نمايندگان فقط بخشى از جامعه.

با تشکر مريم نمازى

٢٤ سپتامبر ٢٠٠٢