کورش جان لطف کن اين را براى ديگر رفقاى دفتر سياسى بفرست، اگر دير جواب دادم علتش اين است که کامپيوتر م کلا از کار افتاده است. حمه سور

به رفيق حميد و ساير رفقاى دفتر سياسى

در مورد طرح پييشنهادى رفيق حميد

اين بيانيه در شکل فعلى آن تدافعى است، نوعى عقب نشينى ما را نسبت به مواد مندرج در يک دنياى بهتر نشان ميدهد. روشن نمى کند چرا حزب دارد اين کار را ميکند؟ روش نميکند که بچه دليل حزب در شرايط فعلى اين بيانيه را ميدهد؟ مگر بپذيريم که دارد بقول مصطفى مشکل داخلى اى را جواب ميدهد که در اينصورت انتشار رو به بيرون آن بضرر ما تمام ميشود. هرکس که اين بيانيه را بخواند اين سوال برايش مطرح ميشود که چه شده که حزب کمونيست کارگرى اين بيانيه را ميدهد؟ اتفاق خاصى دارد ميافتد؟ اگر ميافتد پس چيست؟ اگر بحث بر سر اضاع و احوال بحرانى و يا فروپاشى و سرنگونى جمهورى اسلامى است اين را حتى در داخل جمهورى اسلامى نيز داد ميزنند. ابهام مردم و آنچه ناروشن است اوضلع جامعه بعد از رفتن جمهورى اسلامى است. بعد از جمهورى اسلامى چه ميشود؟ چه کسى سر کار ميايد و يا قرار است سر کار بيايد، مردم با چه سناريوو يا سناريوهائى روبرو خواهند شد؟ بيانيه نسبت به اين مهمترين بخش مورد نظر سکوت کرده است. اگر حزب سياسى اى در اين شرايط بيانيه ميدهد، بايد خودش را نه صرفا با اوضاع فعلى بلکه و مهمتر و عاجل تر از آن شرايط بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى که تازه تلاطمات سياسى واقعى شروع ميشود، ربط دهد. اينکه محور سياست و طرف حساب ما کيست و يا که خواهد بود را روشن کند. بيانيه اين کار را نميکند، بلکه اوضاح سياسى عل العموم را مد نظر دارد. قرار بود اين بيانيه آنطور که من از بحث مربوط به بحث حزب و سرنگونى جمهورى اسلامى فهميدم، مناسبات حزب کمونيست کارگرى ايران را اساسا با شرايط بعد از رفتن جمهورى اسلامى، فروپاشى و يا سرنگونى قهرآميز، و اينکه چه سناريوى را پيش پاى مردم ميگذارد بپردازد. اين بيانيه بايد اساسا بيانيه رابطه ما و سرنگونى جمهورى اسلامى و مهمتر از آن اوضاع بعد از جمهورى اسلامى باشد، نه حتى خود جمهورى اسلامى و نه حتى احزاب اپوزيسيون. تعرض به جمهورى اسلامى و پرداختن به احزاب اپوريسيون جزو کار روزانه ما است.

من با اين بيانيه به اين صورت موافق نيستم بايد محتواى آن جوابگوى سياستى باشد که حزب در شرايط فعلى به آن احتياج دادر و حزب را در محور سياست در ايران قرار ميدهد. اين بيانيه اين کار را نميکند.

مخلص همگى

حمه سور ٢٤ سپتامبر