رفيق حميد تقوايى، رفقاى دفتر سياسى

با سلامهاى گرم.

من اصلاحات پيشنهادى خودم در بيانيه رفيق حميد را جهت اطلاع ارسال ميکنم. من علاوه بر نکاتى اصلاحى که در بيانيه وارد کرده ام، معتقدم که طرح "پايبندى به اراده آزاد مردم" که خود را در تعهد به پذيرش تصميمات شوراى مردم متجلى ميکند، بايد در بيانه قيد شود. ذکر اين بند فشار ما به جريانات متفاوت اپوزيسيون را دو چندان ميکند، چرا که جريانات سياسى ميتوانند به آزادى بيان معتقد باشند اما تعهدى به تصميمات مردم در شرايط آزاد سياسى نداشته باشند. گنجاندن اين بند به ما فرصت ميدهد که اين نيروها را تحت فشار جدى ترى قرار دهيم.

بعلاوه با ذکر بندى در مورد ارتش در اين بيانيه مخالفم. انحلال ارتش يک خواست ماست اما اين بيانيه اصول اوليه مبارزه اى سياسى براى تعيين تکليف قدرت را روشن ميکند. نقش سپاه در جامعه از نقش ارتش از اين بابت متفاوت است و ربط جدى اى به صورت مساله مورد نظر ما دارد.

بعلت مشغوليت در برنامه تلويزيونى و مصاحبه هاى رفيق عبدالله دارابى فرصت نکردم تا اصلاحيه خودم در زمينه قطعنامه پيشنهادى را نيز آماده کنم. با پوزش. در اسرع وقت اين کار را خواهم کرد.

على جوادى

بيانيه اصول اوليه تحقق اراده آزاد مردم

بمنظور فراهم آوردن شرايطى که از يکسو امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب و نيروهاى سياسى ممکن شود و از سوى ديگر مردم بتوانند آزادانه حکومت مطلوب خود را تعيين کنند مفاد اين بيانيه بايد در سطح جامعه متحقق شود:

- آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.

- آزادى کامل و بى قيد و شرط انتقاد و نقد. آزادى نقد به کليه جوانب سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيکى جامعه. ممنوعيت هرنوع تحريکات و تهديدات مذهبى و ملى و قومى عليه بيان آزادانه نظرات افراد.

- جدايى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کليه قوانين و مقرارتى که منشاء مذهبى دارند. آزادى مذهب و بى مذهبى. لغو مذهب رسمى.

- انحلال سپاه پاسداران، کميته ها و کليه سازمانهاى امنيتى و جاسوسى.

- لغو مجازات اعدام

- آزادى کليه زندانيان سياسى - برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتاعى. لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است. الغاى فورى آپارتايد جنسى. ممنوعيت هرنوع جداسازى. لغو حجاب اجبارى. - حق راى همگانى و برابر براى کليه افراد بالاتر از شانزده سال ساکن ايران و آزادى هر فرد بالاتر از شانزده سال براى کانديد شدن و يا احراز هر پست و مقام انتخابى. - پايبندى به اراده آزاد مردم. تعيين "مجمع نمايندگان شوراهاى مردم" بعنوان تنها مرجع ذيصلاح براى انتخاب حکومت مطلوب و مورد نظر مردم.

اين شرايط حداقل براى تحقق اراده آزاد مردم براى تعيين حکومت آتى در ايران است. حزب کمونيست کارگرى ايران خود را به تحقق مفاد فوق متعهد ميداند و همه احزاب و نيروهاى سياسى اپوزيسيون را فرا ميخواند که تعهد خود به اين بيانيه را اعلام دارند.