رفيق حميد تقوائى

رفقاى دفتر سياسى

با معذرت از تاخير در جواب طرح ارسالى

نظر کلى من اينست که هم قطعنامه و هم بيانيه ارتباط مستقيم اين بحث با تلاش حزب براى تصرف قدرت سياسى، دولت و جانشينى جمهورى اسلامى را دور زده و يا محور قرار نميدهد. در نتيجه برداشتى که دو سند بدست ميدهند ارائه يک تاکتيک تبليغاتى است تا يک تعرض سياسى قوى. من هم با نظر مصطفى موافقم که اين اسناد بيشتر در پاسخ به مشغله هاى درون حزب فرموله شده است. روشن است که هر سندى بايد از اين سر هم آب بندى باشد اما مبناى استدلال قرار گرفتن آن به قدرت تعرض ما در بيرون لطمه ميزند. اين اسناد حتى بحث سناريو سياه را دور زده اند، بحثى که مستقيم يا غير مستقيم پايه مقبوليت طرح هاى جريان راست است.

من تا يکى دو روز ديگر نظر اثباتيم را برايت ميفرستم.

کورش مدرسى

٢٣ سپتامبر ٢٠٠٢