کورش جان اين ملاحظات من در مورد قطعنامه و بيانيه اى است که حميد نوشته اند. لطفا در اختيار حميد و رفقاى دفتر سياسى قرار دهيد. قربانت اسد

در مورد قطعنامه

طورى بايد بنويسيم که در همان تيتر اول هدف قطعنامه را بگويد و اين اعلام و هدف تبليغى که داريم از همان تيتر بايد معلوم باشد و خيلى مهم است.

مثلا اينطور: قطعنامه در باره فروپاشى احتمالى رژيم و شرايط انتخاب حکومت مطلوب مردم از طريق مجمع نمايندگان(يا بقول مصطفى مجمع سراسرى)شوراهاى مردم

البته اين تيتر کمى طولانى است و من کلمه از طريق را هم آورده ام که ربط بدهم اهدافى را که داريم.

بخش ١ قسمت وظايف بنظرم بايد طور ديگرى نوشته شود و عنوان وظايف ما را نداشته باشد و بعنوان حزب اعلام ميکند بيايد، که شامل اعلام بيانيه و اعلام مجمع نمايندگان شوراهاى مردم باشد و در پايان وظايف ما و فراخوان ما به احزاب و مردم بيايد.

در مورد بيانيه

پيشنهاد من اين است که

بند اول که شامل ٣ خواست است از هم جدا شوند به اين ترتيب:

جدايى مذهب از دولت

جدايى مذهب از آموزش و پرورش

لغو کليه قوانين و مقرراتى که منشا مذهبى دارند

و پيشنهاد ميکنم بندى هم به اين عنوان اضافه شود که:

هر نوع دخالت در زندگى مردم ممنوع است (اعلام گردد)

همچنين من فکر ميکنم که در اين بيانيه در مورد اعلام

برابرى کامل شهروندان و ساکنين ايران و تامين حقوق شهروندى برابر و...

بندى را اضافه کنيم.

اين را ضرورى ميدانم براى اينکه جوابى هم به مساله کرد بويژه، و احزاب ناسيونالست و هر جنب و جوش ارتجاعى ديگرى که احتمال بروز آن هست را بدهيم و در اين باره نکته برجسته اى گفته باشيم.

و در پايان در مورد پيشنهادات مصطفى

مصطفى درست ميگويد که نبايد قطعنامه و بيانيه رنگ و بوى درونى داشته باشد.

اما در مورد متن پيشنهاديش براى قطعنامه ، فکر ميکنم که نبايد متن او را انتخاب کرد چون بيشتر شبيه تشريح وظايف حزب است تا اعلام قطعنامه اى که بايد موجز و روشن و محکم باشد.