کورش جان لطفا اين نوشته را براى اعضاى د س بفرست.

رفقاى عزيز دفتر سياسى

طرح قطعنامه و بيانيه ضميمه است. من قطعنامه و بيانيه را مشخصا درباره مساله راى مردم در تعيين حاکميت( در مقابل طرحهاى بورژوائى در اين زمينه) نوشته ام که مستقل از سناريوهاى محتمل است و فقط به شرايط حاضر و خطوط عمومى تحولات مربوط ميشود. اينرا هم تاکيد کنم که هيچ نوع معدل گيرى و سنتز کردنى در نوشتن اين اسناد مورد نظر من نبوده است. من به سادگى آن سياستى را که معتقدم حزب ما بايد در شرايط حاضر اتخاذ کند نوشته ام. همانطور که قرار بود لطفا رفقا هر نوع اصلاحيه اى که به نظرشان ميرسد را هر چه زودتر براى من بفرستند. رفقا توجه دارند که قطعنامه و بيانيه دو سند جداگانه هستند که يک به يک بايد مورد بررسى و تصويب قرار بگيرند.

مخلص شما

حميد تقوائى

١٩ سپتامبر ٢٠٠٢

سند يک

قطعنامه درباره شرايط انتخاب حکومت مطلوب مردم

از آنجا که

١- بحران سياسى-اجتماعى عميق و رو به رشد جمهورى اسلامى، فروپاشى رژيم و دوره اى از تلاطمات و تحولات سريع سياسى، سست شدن و گسسستن عملى بندهاى اختناق و سرکوب، و گسترش اعتراضات توده اى، دخالت وسيع مردم در اين تحولات، و بر اين زمينه حدت و انکشاف مبارزه بين دو قطب راست و چپ در جامعه را در چشم انداز قرار ميدهد. نقش حزب ما در اين دوره در شکل دادن به سير تحولات حياتى و کاملا تعيين کننده است.

٢-يک ويژگى مهم شرايط امروز باز و مطرح شدن مساله دولت و قدرت سياسى در جامعه است. احزاب بورژوايى در اپوزيسيون با طرح شعارهائى نظير حکومت مردم سالار و رفراندوم و مجلس موسسان و غيره سعى ميکنند به آلترناتيوهاى حکومتى خود يک ظاهر مشروع دموکراتيک و مبتنى بر راى مردم بدهند.

حزب وظايف زير را در دستور خود قرار ميدهد:

١- اعلام بيانيه مبانى حقوق وآزاديهائى که تحقق آن به مردم امکان ميدهد آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود را انتخاب و برقرار کنند. حزب از کليه نيروها و احزاب اپوزيسيون سرنگونى طلب ميخواهد که به مفاد اين بيانيه متعهد شوند.

٢- اعلام مجمع نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان تنها مرجع ذيصلاح براى تعيين و مشروعيت بخشيدن به حکومت مطلوب مردم. حزب مردم را در تمامى سطوح به تشکيل شوراهاى واقعى خود فرا ميخواند.

٣- افشاى طرح ها و الگوهاى احزاب و نيروهاى بورژوائى براى تعيين دولت نظير رفراندوم و مجلس موسسان و حکومت مردمسالار و غيره. تعهد اين احزاب به بيانيه و تبعيت آنان از تصميم مجمع نمايندگان شوراهاى مردم تنها معيار واقعى پايبندى اين احزاب به راى مردم است.

------------------------------

سند دو

بيانيه مبانى آزاديهاى سياسى و مدنى

به منظور فراهم آوردن شرايطى که از يکسو امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب ممکن شود و از سوى ديگر مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه حکومت مطلوب خود را تعيين کنند مفاد اين بيانيه بايد در سطح جامعه متحقق شود:

- جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کليه قوانين و مقرراتى که منشا مذهبى دارند.

- انحلال سپاه پاسداران، کميته ها و وزارت اطلاعات.

- لغو مجازات اعدام.

- آزادى کليه زندانيان سياسى.

- آزادى بى قيد و شرط فعاليت سياسى و تشکل و تحزب.

- آزادى بى قيد و شرط تظاهرات، اجتماعات، اعتصاب و هر نوع اعتراض سياسى و صنفى.

- آزادى بى قيد و شرط عقيده و بيان و مطبوعات. ممنوعيت هر نوع تحريکات و تهديدات مذهبى

و ملى و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد.

- تضمين دسترسى همگانى بويژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى.

- برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتماعى. لغو کليه قوانين و

مقرراتى که ناقض اين اصل است.

حزب کمونيست کارگرى ايران خود را به تحقق مفاد فوق متعهد ميداند و همه احزاب و نيروهاى سياسى اپوزيسيون را فراميخواند که تعهد خود به اين بيانيه را اعلام دارند.