قرارهاى پيشنهادى

رفقاى عزيز :

قرارهاى پيشنهادى زير را من براى طرح و تصويب احتمالى به جلسه آتى دفتر سياسى ارائه ميکنم.

على جوادى

١٠ سپتامبر ٢٠٠٢

١- رئوس فعاليتهاى ما براى مذهب زدايى از جامعه

برقرارى يک نظام سياسى مدرن و سکولار در درجه اول نيازمند جدايى کامل دولت و آموزش و پرورش و هويت شهروندى از مذهب است. اما سکولاريسم تنها بيانگر خواست حداقل ما در قبال مذهب و نقش آن در جامعه است. علاوه بر اين ما خواهان مبارزه آگاهانه با "صنعت مذهب" در جامعه هستيم. از طرف ديگر جامعه و جوانان نه فقط براى سکولاريسم بلکه عليه مذهب و قطع نفوذ مذهب از کليه شئونات جامعه مبارزه ميکنند. از اينرو:

دفتر سياسى تصويب ميکند که رهبرى حزب بيانيه اى در زمينه اقدامات ما براى "مذهب زدايى" در جامعه تدوين کرده و کمپين معينى را بر مبناى آن سازمان دهد.

٢- منشور حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى

نيروهاى متفاوت اپوزيسيون بوروژايى "بيانيه حقوق بشر" را مبناى تبليغ و مطالبه خود در زمينه حقوق مدنى مردم در جامعه قرار داده اند. ما نيز نيازمنديم تا حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى مردم را در شکل بيانيه اى جهانشمول تدوين و مبناى تبليغات خود قرار دهيم. تلاش کنيم تا اين منشور مبناى مطالبات و حقوق مردم در جامعه قرار گيرد. از اينرو:

دفتر سياسى تصويب ميکند که رهبرى حزب "منشور حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى" را تدوين و کمپين معينى بر مبناى آن سازمان دهد.

٣- پيشنويس قانون اساسى جمهورى سوسياليستى

جامعه در آستانه تغيير و تحول بنيادى قرار دارد. جمهورى اسلامى دوران آخر عمر خود را سپرى ميکند. آلترناتيوهاى اجتماعى بر سر آينده و سرنوشت جامعه در جدالى سرنوشت ساز بسر ميبرند. بمنظور تدقيق و گسترش آلترناتيو کمونيسم کارگرى ضرورى است که تصوير روشن ترى از مبانى جمهورى سوسياليستى ارائه دهيم. تدوين پيشنويس قانون اساسى جمهورى سوسياليستى گامى در اين جهت است. از اينرو:

دفتر سياسى تصويب ميکند تا رهبرى حزب دست به کار تدوين "پيشنويس قانون اساسى جمهورى سوسياليستى" شود.

٤- "عليه فقر" در جامعه

فقر و فلاکت و بيکارى يکى از معضلات اصلى مردم در جامعه است. بنا به آمار رسمى قريب به ٨٠٪ جامعه زير خط فقر اسلامى زندگى ميکنند. رژيم حاکم و اپوزيسيون بورژوايى راه حلى براى از ميان برداشتن و يا تخفيف همه جانبه اين معضل مردم ندارند و حتى از پرداختن به اين مساله پرهيز ميکنند. جنبش ما تنها نيرويى است که در اين عرصه خواست و مطالبه مردم را منعکس ميکند. ما بايد در اين عرصه همه جانبه و با برنامه روشن ظاهر شويم. خواستها و اقدامات خود را به مبناى مطالبات جامعه تبديل کنيم. از اينرو:

دفتر سياسى تصويب ميکند تا رهبرى حزب بيانيه اى در زمينه رئوس اقدامات عاجل ما براى از ميان برداشتن و تخفيف فورى فقر و فلاکت در جامعه تدوين کند.

٥- فراخوان ايجاد شوراهاى مردم

جامعه در آستانه يک تحول بنيادى قرار گرفته است. جمهورى اسلامى در سراشيبى سقوط است. جامعه اى که بخواهد دخالت توده وسيع مردم را در سرنوشت سياسى جامعه تضمين کند نميتواند بر پارلمان و دمکراسى نيابتى استوار باشد. اعمال حاکميت در سطوح مختلف جامعه بايد توسط شوراهاى مردم که هم بمثابه قانونگذار و هم بمثابه مجرى قانون عمل ميکنند، انجام شود. شوراهاى مردم شکل پايدار ارگانهاى مطلوب قدرت سياسى در جامعه هستند. از اينرو:

دفتر سياسى تصويب ميکند تا حزب خواهان تشکيل و ايجاد شوراهاى مردم در هر سطحى که ممکن است، شود. فراخوان ايجاد شوراهاى مردم را دهد و تبليغ و مکانيسم کار آن را وسيعا در دستور قرار دهد. شوراهاى مردمى نطفه هاى قدرت سياسى آتى در جامعه هستند.

٦- سرنگونى رژيم اسلامى و تعهدات اپوزيسيون

جمهورى اسلامى در سراشيبى سقوط است. نيروهاى خواهان سرنگونى جمهورى اسلامى به صف و جنبشهاى اجتماعى متفاوتى تعلق دارند. اهداف و افق و چشم انداز کاملا متفاوتى از جامعه ايده آل و مورد نظر خود دارند. اما سرنگونى رژيم اسلامى تنها حلقه اى و بخشى از پروسه تحقق اين افقهاى اجتماعى متفاوت در جامعه است. بمنظور ايجاد شرايطى پايه اى و قواعدى براى پيشبرد اين مبارزه و جلوگيرى از تقابل غير متمدنانه در اين راستا لازم است که مبانى پايه اى و قواعد اوليه تعهدات اپوزيسيون براى پيشبرد اهداف اجتماعى را تنظيم کنيم. رئوس اين قواعد شامل برسميت شناختن آزاديهاى بى قيد و شرط سياسى، سکولاريسم، برابرى زن و مرد و تبعيت از اراده آزاد مردم است. از اينرو:

دفتر سياسى تصويب ميکند تا رهبرى حزب طرح خود را در اين راستا تدوين و در مقابل ساير نيروهاى اپوزيسيون قرار دهد.