رفقاى هيات دائم

تزهائى که در مورد برخورد ما به مساله سقوط جمهورى اسلامى برايتان فرستادم نظر و تبيين من در اين مورد را منعکس ميکند. روشن است که ما نميتوانيم تبيين و يک نظر را به راى و تصميم گيرى بگذاريم. بايد در اين مورد قرارى داشت که موضع و سياست ما را روشن ميکند. تبيين ها ميتوانند مختلف باشند. در نتيجه چيزى که برايتان فرستاده شد براى تصميم گيرى نيست. براى باز کردن بحث است. و ما به يک سندى که بتوانيم در مورد آن تصميم بگيريم احتياج داريم. نوشته اى که در زير ميايد مجموعه اى است که من پيشنهاد تصويب آنرا دارم.

پيشنهاد من اين است که بعد از بحث نکات زير را به راى بگذاريم. خواهشم اين است که رفقا با آمادگى در اين بحث شرکت کنند و اگر اصلاحيه اى را لازم ميدانند از قبل آنرا آماده کنند و ترجيحا در اختيار هيات دائم قرار دهند.

ضمنا جلسه بحث از جمعه ٦ اوت که قبلا اعلام شده بود به روز شنبه ٧ اوت ساعت ١١ تا ٦ بعد از ظهر منتقل ميشود.

کورش مدرسى

٢٨ اوت ٢٠٠٢

حزب کمونيست کارگرى ايران و سرنگونى جمهورى اسلامى (شايد تيتر مناسبترى بايد پيدا کرد) - اين سند راهنماى کار رهبرى حزب است و الزما به همين شکل منتشر نميشود.

١ - سقوط جمهورى اسلامى مساله دولت جانشين آن را به جلو صحنه آورده است. سياست حزب کمونيست کارگرى ايران در مورد آلترناتيو حکومتى آينده ايران روشن است. حزب کمونيست کارگرى سوسياليسم را تنها راه تامين آزادى، برابرى، رفاه و خوشبختى مردم ميداند. حزب کمونيست کارگرى سوسياليسم را آلترناتيو همين امروز ميداند و تمام تلاش خود را براى تحقق اين آلترناتيو و بقدرت رسيدن حزب بکار ميبرد. حزب کمونيست کارگرى ايران تلاش ميکند که بجاى جمهورى اسلامى خود بقدرت برسد. قدرت گيرى اين حزب با اعلام کليه مفاد مندرج در برنامه حزب بعنوان حقوق مردم توام خواهد بود و وسيعترين آزادى هاى سياسى و اجتماعى را تضمين خواهد کرد. حزب کمونيست کارگرى تضمين خواهد کرد که مردم با آزادى کامل در مورد نظام حکومتى آينده تصميم بگيرند. بعلاوه قدرت گيرى حزب کمونيست کارگرى مطمئن ترين تضمين براى جلوگيرى از تحقق سناريو سياه و از هم پاشيدگى اوضاع جامعه است.

٢ - سياست حزب کمونيست کارگرى درصورتيکه خود مستقميا به قدرت نرسد، چون هر حزب جدى ديگر، تلاش براى رسيدن به قدرت و جلب مردم به ضرورت حکومت سوسياليستى و تحقق آن خواهد بود.

٣ - سقوط و فروپاشى جمهورى اسلامى در صورتيکه همراه با قدرت گيرى حزب کمونيست کارگرى ايران نباشد جامعه را در مقابل دو خطر جدى قرار ميدهد:

الف - از هم پاشيدگى جامعه و خطر سناريو سياه ب - بقدرت رسيدن جريانات بورژوائى، تحميل عملى يک نظام سياسى به مردم و بيرون راندن مردم از صحنه سياست و دخالت مستقيم در تعيين سرنوشت جامعه و اداره امور آن.

٤ - حزب کمونيست کارگرى ايران براى مقابله با چنين وضعيتى و براى فراهم آوردن شرايطى که بتوان در هر حالتى خطر گسيختگى ارکان مدنيت و بيرون کردن مردم از صحنه سياست و تحميل يک استبداد ديگر را کم کرد اقدامات و سياست هاى زير را در برميگيرد:الف - حزب کمونيست کارگرى بيانيه حقوق حداقل سياسى مردم در دوره گذار - دوره اى که طى آن مردم، احزاب و جريانات سياسى و تشکل هاى مختلف امکان فعاليت آزاد را دارند و مردم در مورد نظام آينده کشور تصميم ميگيرند را منتشر ميکند.

ب - تعهد به اين بيانيه مبناى سياست حزب کمونيست کارگرى در قابل احزاب ديگر است. تعهد به اين بيانيه است.

پ - تعهد و تحقق مظالبات اين بيانيه از جانب هر دولتى شرط لازم براى آنست که حزب کمونيست کارگرى تغيير دولت و قدرت گيرى خود را در چارچوب متعارف تعقيب کند.

ت - دولتى که بعد از جمهورى اسلامى تشکيل ميشود يک دولت موقت است که اساس وظيفه آن تضمين آزادى هاى سياسى و بندهاى بيانيه و تحقق شرايطى است که مردم بتوانند آزادانه در مورد نظام آينده کشور تصميم بگيرند.

ٍث - حزب کمونيست کارگرى ايران، حتى اگر در هر تناسب قوائى خود مستقميا به قدرت نرسد شرکت در هر دولت موقتى را حق خود ميداند.

ج - حزب کمونيست کارگرى ايران رفراندم را، بعنوان شيوه تصميم گيرى مردم در مورد نظام آينده، هم بلحاظ اصولى و هم در شرايط فعلى قاطعانه رد ميکند. تصميم گيرى در اين مورد تنها در صلاحيت مجمع نمايندگان مردم است که بعد از يک دوره فعاليت آزاد سياسى و مبارزه احزاب سياسى انتخاب شده باشند. رفراندم تنها در مورد تصميم چنين مجمعى قابل قبول است.

چ - حزب کمونيست کارگرى يک کمپين وسيع براى قبولاندن بيانيه به همه احزاب سياسى، تشکل هاى مختلف و شخصيت هاى سياسى را دامن ميزند و اين جريانات را براى قبول تعهد به آن زير فشار قرار ميدهد. ٥ - ابزارهاى رودروئى حزب کمونيست کارگرى با اوضاع آينده و اهرم هاى دخالت مستقيم در صحنه سياست اينها هستند: الف - سازمان دادن حزب بعنوان يک حزب سياسى توده اى - خود سازمان حزب بايد يک اهرم قدرتمند براى دخالت در اوضاع باشد.

ب- شکل دادن به انواع تشکل هاى توده اى و بويژه مجامع عمومى

پ - نيروى مسلح حزب در کردستان

ت - سازمان آزادى زن

ث - انواع تشکل هاى کمونيستى (سازمان دانشجويان کمونيست و غيره)

٧ - حزب کمونيست کارگرى به پابندى بورژوازى و احزاب آن به مبانى دمکراتيک مطلقا توهمى ندارد. تضمين چنين پابنديى، اگر هم ممکن باشد، تنها در پرتو تناسب قوا به نفع حزب و به نفع مردم ممکن است. در هر لحظه از اين پروسه حزب استفاده از نيروى خود و تشکل هاى توده اى براى مقابله با احزاب و جريانات بورژوائى و کوتاه کردن دست آنها از قدرت ترديد نخواهد کرد.

٨ - معناى اين جهت گيرى ها در عرصه هاى مختلف فعاليت حزب: داخل، خارج، کردستان، تبليغات و غيره را هيات دائم متعاقبا تهيه، تصويب و اجرا خواهد نمود.