رفقاى عزيز دفتر سياسى

در زير مجموعه قرار هائى را ميخوانيد که من براى تصويب به جلسه دفتر سياسى تقديم خواهم کرد. اين قرارها از نظر من، اگر تصويب شوند، اسناد داخلى کميته مرکزى هستند و براى انتشار علنى نيست.

کورش مدرسى

١٦ مه ٢٠٠٢

درباره تامين رهبرى حزب در کوتاه مدت

١ - در غياب حضور فعال منصور حکمت مساله رهبرى حزب، لااقل در کوتاه مدت، بدون وجود يک رهبرى جمعى متمرکز در هيات دائم ممکن نيست.

٢ - محور تامين اين رهبرى تمرکز است. بدون وجود تمرکز، رهبرى جمعى موثر ممکن نيست. طرح مصوب پلنوم کميته مرکزى در مورد رهبرى جمعى مبناى سازمان دادن اين رهبرى است. کانديداتورى براى عضويت در هيات دائم اعلام آمادگى براى استقرار در محل جغرافيائى دفتر مرکزى حزب است.

٣ - يک رکن اساسى در تامين رهبرى حزب رسميت دادن به مکانيسم ، ساختارها و متابوليسم ادارى حزب و مدرنيزه کردن آن است. در اين زمينه در سطح رهبرى حزب بايد بخصوص نکات زير مورد تاکيد قرار گيرد:

الف - تصميمات و سياست هاى رهبرى حزب بايد بصورت قرار و مصوبات رسمى ثبت شود. توافق شفاهى و عمومى در مورد مواضع حزب نبايد مبنا قرار گيرد.

ب - در غياب تعيين سياست از جانب رهبرى جزب اعضاى دفتر سياسى و کميته مرکزى نبايد اعلام موضع کنند. اين کار تنها در صورتى مجاز است که بحث مورد نظر در جلسه رسمى دفتر سياسى مطرح شده باشد. ارگانهاى حزبى (هفتگى، راديو انترناسيونال و جوانان کمونيست) بايد در مواردى که موضع حزب از نظر مسئولين آن روشن نيست، قبل از اعلام هر موضعى در مورد مسائل مهم از رهبرى حزب (هيات دائم) کسب تکليف کنند. اين البته تبيين هاى مختلف از يک موضع واحد و يا مسائل فرعى تر را در بر نميگيرد.

ج - مباحثى که در دستور دفتر سياسى و يا هيات دائم قرار ميگيرند به دودسته تقسيم ميشوند.

١ - بحث هاى تبادل نظرى که براى تصميم گيرى خاصى نيست.

٢ - بحثهائى که قرار است به تصميم و يا موضعگيرى معينى منجر شود.

در هر دو حالت پيشنهاد دهنده بحث بايد نکات مورد نظر خود را از قبل بصورت مکتوب در اختيار ارگان مربوطه قرار دهد. در مورد بند ٢، پيشنهاد دهنده بحث بايد تزهاى خود و پيشنويس قرار يا مصوبه مورد نظر را از قبل و بصورت کتبى در اختيار ارگان مربوطه قرار دهد. طبعا مباحثى که خصلت اضطرارى دارند خارج از حيطه اين مقررات قرار ميگيرند. در غياب اين فعل و انفعال بحث مربوطه در دستور قرار نخواهد گرفت.

د = سرعت عمل و تعهد به انجام کار در موعد تعيين شده شرط پيشرفت کار است. بويژه از هيات دائم و اعضاى آن انتظار ميرود که مسئوليت هاى تعيين شده را با حداکثر سرعت و در وقت تعيين شده انجام دهند.

٤ - تامين رهبرى جمعى و يک مرکزيت کارا بدون وجود يک دفتر مرکزى که محل کار روزانه هيات دائم است و کليه فعل و انفعالات تشکيلاتى را در طى روز کار حل و فصل ميکند ممکن نيست. به شيوه کار خانگى بايد اکيدا خاتمه داد. شيوها و استانداردهاى مدرن ادارى بايد مبناى کار دفتر مرکزى و هيات دائم قرار گيرد.

٥ - پست رياست دفتر سياسى يک پست تمام وقت تشکيلاتى است. کانديد شدن براى اين پست اعلام آمادگى براى تمام وقت شدن است. حزب موظف است که با پرداخت حقوقى مناسب که مورد توافق دو طرف است تحقق اين امر را تضمين کند. در صورت عدم توافق در اين مورد جلسه دفتر سياسى تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

٦ - عضويت در هيات دائم يک کار تمام يا نيمه وقت است. عضو هيات دائم بايد بتواند لااقل سه روز در هفته در محل دفتر مرکزى، در ساعات رسمى کار ادارى، حضور بهم رساند. اعضاى تمام وقت هيات دائم بايد بتوانند تمام روزهاى کار در هفته در اين دفتر حاضر شوند و آماده باشند همچون مشاغل مشابه ماموريت هاى کوتاه مدت و يا ميان مدت تشکيلاتى را برعهده بگيرند.

٧ - نشريه مرکزى حزب، انترناسيونال هفتگى، بايد از محل دفتر مرکزى انتشار يابد. اين نشريه حزو دفتر مرکزى حزب است.

٨ - توليد راديو انترناسيونال بايد طى يک برنامه زمان بندى شده به محل دفتر مرکزى منتقل شود. توليد راديو بايد، مانند نشريه هفتگى، جزو فونکسيونهاى دفتر مرکزى باشد.

٩ - مصوبات پلنوم دهم کميته مرکزى در مورد مدرنيزه کردن ساختارهاى حزبى و استاندارد کردن آن مجددا مبنا قرار گيرد. کليه تشکيلاتهاى حزبى در خارج و داخل کشور يک بارديگر بايد بر اين اساس و منطبق با جلسه آموزشى کادرها که در اين مورد برگزار گرديد مورى بازبينى و تصحيح قرار گيرد.

١٠ - بدون يک رهبرى سياسى، رهبرى تشکيلاتى به بن بست ميرسد. دفتر سياسى از هيات دائم مصرا ميخواهد که ظاهر شذن در اين نقش را در راس وظايف خود قرار دهد.

١١ - از آنجا که بودجه لازم براى استقرار دفتر مرکزى حزب در شرايط کنونى خارج از مقدورات تشکيلاتى حزب است. و بدون وجود چنين دفترى با کادرهاى تمام وقت امکان راه اندازى پروژهاى سياسى و مالى که بودجه مورد نياز حزب را تامين کند وجود ندارد، اعضاى دفتر سياسى بطور موردى و اضطرارى با اتکا به امکانات خود تعهد ميکنند که بودجه اوليه مورد نياز را تامين کنند. اين بودجه بطور مساوى بين اعضاى دفتر سياسى سرشکن ميشود و اعضاى دفتر سياسى تقبل ميکنند که ظرف مدت حداکثر سه هفته از جلسه دفتر سياسى اين مبلغ را به صندوق حزب واريز کنند.

١٢ - مبلغ جمع آورى شده نبايد صرف هيچ امر ديگرى جز راه اندازى دفتر مرکزى حزب شود.

١٣ - هيات دائم بايد سريعا ليست ٥ پروژه سياسى که هدف آن تبديل مجدد حزب به بازيگر اصلى در اپوزيسيون جمهورى اسلامى است را تعيين و تا جلسه آتى دفتر سياسى اين پروژه ها را راه اندازى کرده باشد.

١٤ - جلسه آينده دفتر سياسى کل عملکرد رهبرى حزب و سازمان آنرا مورد بررسى مجدد قرار خواهد داد و تصميمات لازم براى تغيير، ابقا و يا اصلاح آن را خواهد گرفت.

١٥ - دفتر سياسى و کميته مرکزى ارگانهاى نشسته نيستند. بجز دبير کميته مرکزى، اعضاى اين ارگانها بايد رسما جزو يکى از تشکيلاتهاى حزب باشند و مسئوليت آنها معلوم باشد. اين تعلق و مسئوليت بايد رسما به اطلاع دفتر مرکزى حزب برسد. دفتر سياسى از اعضاى اين دو ارگان انتظار دارد که نقش فعالى را در تشکيلاتهاى خود ايفا نمايند و محور اتحاد وپيشرفت اين تشکيلاتها در راستاى سياست هاى حزب باشند.

قرار درمورد تاريخ کتگره

کنگره چهارم حزب حداکثر تا ماه اکتبر ٢٠٠٢ برگزار ميشود.

قرار درمورد هزينه مورد نياز براى تامين دفتر مرکزى حزب

مبلغ ٤٠٠٠٠ پوند توسط اعضاى دفتر سياسى طى مدت ٣ هفته براى پروژه راه اندازى مرکز حزب تامين ميشود.

قرار درمورد نام هيات دائم

نام هيات دائم دفتر سياسى به هيات دائم تغيير ميکند.

موضع حزب در مورد "نافرمانى مدنى"

١ - زيرپاگذاشتن قوانين اسلامى و ضد دمکراتيک جمهورى اسلامى در ابعاد وسيع از جانب مردم (آنچه نافرمانى مدنى ناميده شده) ميتواند يک حلقه تاکتيکى مهم در ارتقا مبارزه مردم عليه جمهورى اسلامى و ايجاد فضاى اتحاد در ميان مردم بوده و تناسب قوا را به ضرر جمهورى اسلامى تغيير داده، قدمى بسوى اشکال فعال تر اعتراض توده اى باشد.

٢ - حزب کمونيست کارگرى ايران خواهد کوشيد تا در اين زمينه پرچم دار و رهبر اين مبارزه، تضمين کننده اين امر حياتى باشد که جنبش اعتراض توده اى عليه جمهورى اسلامى به زير پرچم حزب و در راستاى سياستهاى آن منسجم شود.

٣ - درگيرى فعال در اين تاکتيک نبايد در مقابل تبليغ و ترويج اشکال فعال تر جنبش توده اى و ضرورت سرنگونى جمهورى اسلامى به نيروى مردم شود.

٤ - ارگانهاى ذى ربط تشکيلاتى موظف اند که سياست فعالى را در اين زمينه پيش گيرند و با گسترش اين مبترزه؛ وسيع کردن عرصه ها و اشکال و پيشگام شدن در طرح ابتکارات جديد تحقق بند ٢ را تضمين کنند.