به رفيق کورش مدرسى رئيس دفتر سياسى

به همه رفقاى دفتر سياسى

ملاحظه کوتاهى بر نامه رفيق على جوادى

از فاتح شيخ

٢٧ فوريه ٢٠٠٣

فضاى بالاى حزب "گل آلود" نيست

اين تصوير غيرواقعى است

رفيق على جوادى حق دارد هر آنچه در جلسه اخير د. س. گذشته است را جويا شود و نظر خودش درباره آنرا با د. س. در ميان بگذارد. مشکل من با نامه ١٤ فوريه ٢٠٠٣ او حقوقى نيست، من با موضع سياسى او و تصويرى که از "فضاى بالاى حزب" ميدهد مشکل دارم. او ازجمله نوشته است:

"اگر دفتر سياسى و رهبرى حزب مانند جلسه اخير دفتر سياسى (٧ فوريه ٢٠٠٣) در پلنوم آتى حاضر شود، حزب به شدت ضربه خواهد خورد. ضربه اى جبران ناپذير! ضربه اى که اولين تاثير آن از دست رفتن شادابى و کارآيى حزب منصور حکمت خواهد بود. به همين روشنى، به همين سادگى."

با تاکيد بر اينکه رفيق على جوادى مانند همه اعضاى دالسين از صميم قلب دلسوز حزب و نگران چگونگى برگزارى پلنوم در راستاى منافع حزب است، اجازه دهيد سوال کنم، اگر اعضاى دفتر سياسى بخواهند به اين هشدار توجه کنند، که قطعا ميخواهند، مشخصا چه بايد بکنند؟ رفيق على جواب روشنى به اين سوال نميدهد. آيا تلويحا توصيه ميکند که از ابراز صريح و شفاف نظر خودمان خوددارى کنيم؟ جلسه اخير دالسين جلسه اى بود که در آن هر کس هر نظرى داشت صريح و شفاف ابراز کرد. به سهم خود نمى پذيرم که اگر مانند جلسه اخير دفتر سياسى در پلنوم حاضر شويم، حزب به شدت ضربه خواهد خورد. ضربه اى جبران ناپذير! ... . اينطور نيست. به همين روشنى، به همين سادگى.

رفيق على در روال هشدار خود تصويرى هم از فضاى بالاى حزب ميدهد:

"ظاهرا قطب بندى پيرامون "آرايش بالا" فضاى بالاى حزب را گل آلود کرده است".

اين تصوير غيرواقعى است. مشخصه کنونى فضاى بالاى حزب چه پيرامون "آرايش بالا" و چه هر مساله ديگر صريح بودن آن است. صريح و گل آلود دو تصوير کاملا مختلف از يک واقعيت است. سر مساله معينى مواضع مختلف داريم، در جلسه د. س. همه موضع خود را با صراحت بيان کرده اند، رفيقى ميآيد اين را فضاى گل آلود تصوير ميکند. هر کس با يکدهم تجربه سياسى ما خواهد پرسيد معنى اين کار چيست؟

رفيق على در ادامه نوشته است:

"من خواهان بحث هر چه شفاف سياسى و روشن شدن اختلاف نظرها و خط مشى ها هستم. اما بنظرم کليد حل مشکلات ما در آرايش سازمانى نيست. قطب بندى پيرامون آرايش سازمانى براى من تعيين کننده نيست. اگر اختلافى است، اگر مشکلى وجود دارد ريشه سياسى دارد."

مشکل و کليد حل مشکل هرچه هست، تعيين کننده هست يا نيست، به رفيق على و هر رفيق ديگرى که واقعا "خواهان بحث هر چه شفاف سياسى و روشن شدن اختلاف نظرها و خط مشى ها"ست، ميگويم جلسه اخير د. س. جز اين نبوده و فضاى بالاى حزب جز اين نيست. روايت رفيق على حداکثر روايت يک طرف بحث است، در اينجا کارى به کميت ندارم، سوالم اينست چرا جايى براى روايت ديگر باز نگذاشته است؟ جز اينست که تصميم گرفته است فقط با يک روايت موافق باشد؟ به همين روشنى و به همين سادگى؟

رفقا!

دفتر سياسى و پلنوم ارگانهاى رهبرى حزب هستند و ازجمله ظرف پيشبرد اختلاف نظر سياسى رهبرى بر سر هر مساله و مشکلى. بر خلاف پيش ارزيابى رفيق على از جلسه دفتر سياسى به نظر من بايد صريح و شفاف و صدالبته با احساس دلسوزى نسبت به سرنوشت حزب در پلنوم حاضر شويم. به نظر من با اتکا به اتحاد سياسى و فکرى بالاى حزب که قطعا در مقايسه با اختلاف نظرهايمان از نسبت ٩٠٪ به ١٠٪ هم بالاتر است، با صراحت، با متانت و کاردانى و بدور از آژيتاسيون و آژيته کردن، با رعايت موازينى که براى همه ما آشنا و روشن و ساده است و با تصميم به رعايت احترام همديگر و رعايت احترام بالاى حزب، ميتوانيم در پلنوم هفدهم، حزب را از مقطع حساسى که در آن قرار گرفته ايم عبور دهيم و از وحدت بالاى حزب بمثابه يک دستاورد عزيز مراقبت کنيم. مساله کاملا به پراتيک همه ما در پراتيک گره خورده است نه به هيچ چيز ديگر و نه به هيچ فرض ازقبلى. ابراز نگرانى رفقا را درک ميکنم، اما در متد ما بنظر من آنکه نگران تر است بايد در برسميت شناختن مشکل مورد نگرانى اش و اقدام براى حل آن فعالتر باشد. تکرار مکرر کلمه نگرانى و مخصوصا دادن تصوير اکستريم و غيرواقعى از مشکل واقعى و اختلاف واقعى اى که داريم کمکى به رفع آن نميکند. فقط فضا را سنگين ميکند.

زنده باشيد