با سلام به رفقاى دفتر سياسى

رفقاى عزيز من فقط ميخواهم تاکيد کنم که انتقاد رفيق ايرج (در نامه ٢٥ فوريه) بخودم را وارد نمى داندم. منظور من از پچ پچيسم روشن بود. به هيچ رفيق معين و يا رفقاى معينى اشاره نداشت. در بحث دفاع از ضرورت علنيت و شفافيت و لزوم پخش اسناد مباحث دفتر سياسى من در مورد خطر پچ پچيسم هم هشدار داده بودم. و اينکه اتفاقا راه مقابله با اين خطر نيز شفافيت و علنيت است. اگر به نوارهاى دفتر سياسى رجوع کنيد خواهيد ديد که رفقاى مختلف (از هردو دو طرف بحث) چطور در مورد پچ پچ هايى که در گوشه و کنار شنيده اند اظهار نگرانى ميکنند و در باره آن بدرست هشدار ميدهند. منظور منهم همين پچ پچيسم بعنوان يک خطر بالقوه بود و هست. اميدوارم همين توضحيح کافى باشد.

از اين فرصت استفاده کرده و مجددا تاکيد ميکنم که بحث هاى دفتر سياسى لازم است و اصولى است که تماما در اختيار رفقاى ک.م. قرار گيرد و من خود را در ملاحظاتى که رفقاى ديگر بر اين روش کار اصولى گذاشته اند، شريک نمى دانم.

مصطفى صابر ٢٥ فوريه ٢٠٠٣