در مورد يادداشت رفيق ايرج فرزاد

به : رفيق کورش مدرسى رئيس دفتر سياسى

موضوع : اتهامات مطرح شده در يادداشت رفيق ايرج فرزاد

رونوشت : جهت اطلاع رفقاى دفتر سياسى

با سلام. يادداشت مورخ ٢٥ فوريه رفيق ايرج فرزاد علاوه بر مباحثى که من با آنها احساس اختلاف زيادى ميکنم (پيوند ليدر و "وجود يا عدم وجود حزب"، انتخاب ليدر "با اتفاق آرا" و توافق شده، مخالفت با "شفافيت و علنيت") حاوى نکاتى است که از نظر من "اتهام" تشکيلاتى است. من اين روشها را بحال حزب مضر و غير اخلاقى ميدانم. با رفيق ايرج بعد از دريافت يادداشتش تلفنى صحبت کردم. خواهان آن هستم که رفيق ايرج رسما اين اتهامات را پس بگيرند. اتهامات مورد نظر من از اين قرارند:

١- <<دور زدن حزب و مرجع رسمى و جلسه رسمى آن>>من در نامه اى به رفقاى دفتر سياسى نگرانى خود را از موقعيت خطير حزب و چگونگى ظاهر شدن رهبرى در اين پلنوم بيان کردم. گفتم که قطب بندى پيرامون طرح آرايش رهبرى حزب را در شرايط حاضر را به صلاح حزب نميدانم. پيشنهاد کردم که مبحث چگونگى تصرف قدرت سياسى توسط حزب در دستور پلنوم قرار گيرد. رفيق ايرج فرزاد اين نگرانى و ارزيابى من از آنچه را که طى گفتگو با رفقاى دفتر سياسى بدست آورده ام، روشى بمنظور "دور زدن حزب و مرجع رسمى و جلسه رسمى آن" قلمداد کرده است. اين يک اتهام تشکيلاتى است. چرا؟ رفيق ايرج فرزاد ميتواند با ارزيابى من موافق باشد يا نباشد. ميتواند در نگرانى من شريک باشد يا نباشد. ميتواند با راه حل من موافق باشد يا نباشد. مختار است. اما مجاز نيست اين ارزيابى عمومى من از يک جلسه دفتر سياسى را تلاشى براى "دور زدن حزب و مرجع رسمى و جلسه رسمى آن" تعبير کند. من ميتوانم به نوار جلسه دفتر سياسى گوش کرده باشم، ميتوانم نکرده باشم. پروسه رسيدن به هر ارزيابى پروسه اى شخصى است. رفيق ايرج اگر مخالف ارزيابى من است ميتواند نقد خودش را مطرح کند. اما اتهام تشکيلاتى عبور از خط قرمز است.

٢- <<پچ پچيسم و محفليسم>>رفيق مصطفى صابر پيشنهادى مبنى بر علنى کردن اسناد مباحثات دفتر سياسى در فاصله در دوره اخير را مطرح کرده است. استدلال کرده است که علنى کردن اين اسناد جلوى "پچ پچيسم و محفليسم" در حزب را ميگيرد. منطقا رفيق مصطفى بايد در مورد رفقايى به غير از اعضاى دفتر سياسى صحبت کرده باشد. بحث بر سر علنى کردن اسناد دفتر سياسى است. اما معلوم نيست که چگونه رفيق ايرج با تعجب و "تاسف" ميپرسد که "آيا منظور رفيق مصطفى از پچ پچيسم و محفل گرايى همين روش رفيق على جوادى است؟" و سپس ادامه ميدهد : "بايد بگويم متاسفم". و از رفيق مصطفى ميخواهد که "با انتقاد از روش رفيق على بطور مشخص نگرانى خود را از روشهاى پچ پچيسم و محفليسم به ما نشان دهد." اين هم يک اتهام تشکيلاتى ديگر از جانب رفيق ايرج است. اتهام محفليسم و پچ پچيسم!

اميدوارم که اين روشها جايى در حزب ما پيدا نکنند.

٢٥ فوريه ٢٠٠٣