رفقاى دفتر سياسى

در مورد قرار دادن اسناد مباحثات اخير دفتر سياسى در اختيار پلنوم نظر من اين است که :

١ - از نظر اصولى اين مباحثات ربطى به بحث آرايش بالاى حزب ندارد. بحث آرايش بالاى حزب بحثى بوده که قبل از مباحثات اخير روى پاى خودش مطرح بوده، موافق و مخالف داشته و امروز هم ميتواند چنين باشد. احتلافى که امروز در دس هست بنظر من انعکاس اختلافات سياسى در مباحث قبلى نيست. بنظر من درست نيست بحث علنيت و شفافيت سياسى را در ادامه بحث آرايش بالا به ميان بکشيم.

٢ - طبيعى است که اگر صورت مساله نه آرايش بالا بلکه مبارزه انتخاباتى بين کانديداهائى باشد که در دو طرف اين بحث بوده اند ميتوان با انتشار اين مباحث بعنوان بخشى از اين مبارزه انتخاباتى موافق بود. اين کار بنظر من هيچ ايراد اصولى ندارد.

٣ - من با شفافيت و علنيت کاملا موافق هستم و فکر ميکنم اين مانع محفل بازى و غيره ميشود و شرط حفظ سلامت سياسى و تشکيلاتى حزب است. رفقا بخاطر دارند که من طرفدار آن بودم که اين بحث ها در سمينار هاى مرکزى مطرح شوند و ميخواستم اين کار را بکنم و بخش اصلى بحث را در پلنوم قبل هم مطرح کردم. و البته امروز هم در ليست نوبت سمينارهاى مرکزى هستم. در نتيجه موضع من اين است که با توجه به اينکه من راه مناسبترى، يعنى سمينارهاى مرکزى، را براى طرح اين مباحث دارم، پيشنهاد کننده انتشار اين بحث ها در پلنوم نيستم. اما اگر اين امر به راى گذاشته شود به آن راى مثبت خواهم داد چون خيلى ساده چيزى براى مخفى کردن وجود ندارد و ما از علنيت سياسى زيانى نخواهيم ديد.

مخلص شما

کورش مدرسى

١٩ فوريه ٢٠٠٣