کورش عزيز لطفا اين نامه را در اختيار دفتر سياسى قرار بده.

قربانت آذر مدرسى

در مورد علنى کردن مباحث دفتر سياسى که رفقا مصطفى و حميد طرح کرده اند. کوتاه نظر خودم را ميگويم.

من هم با علنيت و شفافيت هرچه بيشتر مباحث سياسى کاملا موافقم و فکر ميکنم بايد همه مباحث سياسى که در مراجع مختلف بخصوص در دفتر سياسى انجام ميشود در اختيار کميته مرکزى قرار گيرد. همانطور که رفقا اشاره کرده اند اين از هر نوع پچ پچيسم و محفل بازى جلوگيرى ميکند. اما بحث علنى کردن مباحث در اين پلنوم بيشتر از هيچ ربطى به بحث آرايش بالاى حزب ندارد و اساسا ميتواند معنى و خاصيت مبارزه انتخاباتى داشته باشد. (مبارزه انتخاباتى ميان کانديداهاى ليدرى قاعدتا بايد در چارچوب پلاتفرمهايشان صورت گيرد.) علنى کردن اين مباحث در پلنوم روى هر نوع بحث اصولى و سياسى در مورد آرايش بالاى حزب سايه خواهند انداخت.

رفقاى عزيز خارج از هر نيتى که داريم علنى کردن اين مباحث در بطن بحث آرايش بالاى حزب جز اينکه پلنومى به شدت متشتت تر و بدتر از پلنوم ١٦ را درست کنيم ندارد و اين عواقب بدى براى حزب دارد. قاعدتا پلنوم ١٦ بايد به همه ما نشان داده باشد که بايد با درايت و هوشيارى بسيار بيشترى به مباحثى که طرح ميکنيم و نوع طرح آنها برخورد کرد.

با تشکر آذر مدرسى

١٩ فوريه ٢٠٠٢